25.08.2021., plkst. 15:00
Klātienē, Jelgavas novada pašvaldības, Pasta ielā 37, 5.stāva sēžu zālē, uzrādot derīgu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu.
Statuss
Notikušās
Tips
Ieplānota
Gads
2021

Darba kārtība:

 1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
 2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr. LLI-444, “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā” īstenošanai
 3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Liepu iela 16-5, Vircavas pag.)
 4. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.masīvs 55, Kalnciema pag.)
 5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Spilves, Valgundes pag.)
 6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Tvaiki, Svētes pag.)
 7. Par Jelgavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja atklāta amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
 8. Par pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās, un Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldīb
 9. Par Ozolnieku vidusskolas direktora apstiprināšanu
 10. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu
 11. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm 2021./2022.m.g.
 12. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojuma izmaiņām Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs ar 2021.gada 1.septembri
 13. Par Jelgavas novada pirmsskolas pedagoģisko darbinieku darba samaksas noteikšanas un darba slodžu sadales kārtības apst
 14. Par dibinātāja pārstāvju deleģēšanu dalībai izglītības iestāžu padomēs
 15. Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu
 16. Par Jelgavas novada domes saistošo noteikumu “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu” apstiprināšanu
 17. Par Jelgavas novada pašvaldības bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu īstenošanas un finansējuma sadales noli
 18. Par Jelgavas novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas
 19. Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, sastāvā esošai zemes vienības
 20. Par būves Vilces iela 8A, Svētes pagastā nojaukšanu
 21. Par Jelgavas novada pašvaldības kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu apstiprināšanu
 22. Par ceļa servitūta nodibināšanu
 23. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu
 24. Par Izsoļu komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu
 25. Par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novadā
 26. Pap.DK.Par grozījumu Jelgavas novada domes 2021.gada 24.marta lēmumā “Par ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts p
 27. Pap.DK.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu speciālistam
 28. Pap.DK.Par būvju nojaukšanu
 29. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Niedru iela 6-6, Staļģene)
 30. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Niedru iela 6-4, Staļģene)
 31. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Niedru iela 6-16, Staļģene)
 32. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Niedru iela 6-17, Staļģene)
 33. Pap.DK.Par papildus amata vietu izveidošanu izglītības iestādēs
 34. Pap.DK.Par Valda Buividaiša iecelšanu par Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku saimnieciskajos jautāju
 35. Pap.DK.Par Mariannas Drejas iecelšanu par Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku juridiskajos jautājumos
 36. Pap.DK.Par Jelgavas novada pašvaldības tīmekļvietnes pievienošanu vienotajai platformai
 37. Pap.DK.Par dalību biedrības “Lauku partnerība “Lielupe”” padomē
 38. Pap.DK.Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības investīciju projekta “Ozolnieku sporta skolas stadiona sporta spēļu laukumu at
 39. Pap.DK.Par grozījumiem Iekšējā audita nolikumā
 40. Pap.DK.Par amata vietu un mēnešalgu apstiprināšanu