No 2024.gada 1.jūlija Jelgavas novada pašvaldība pakāpeniski sāks piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā būvobjektiem, kuriem ir izsniegta būvatļauja un būvniecības ieceres realizācijas laiks ir pārsniedzis maksimālo termiņu. Lai izvairītos no paaugstinātās nodokļa likmes, pašvaldība aicina izvērtēt būvprojekta realizācijas pakāpi un iespēju nodot būvdarbus ekspluatācijā. Gadījumā, ja būvprojektā paredzētie būvdarbi nav pabeigti un vēl ir paredzēti – pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu, savukārt, ja būvniecība nav sākusies un nav plānota – būvatļauja jāanulē.

Jelgavas novada pašvaldība atgādina, ka būvēm, kuru būvniecība uzsākta pirms 2014.gada 1.oktobra un tās nav nodotas ekspluatācijā, saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 80.punktu 2022.gada 1.oktobrī ir beidzies maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš - 8 gadi.

Būvvalde informē, ka Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 2023.gada 28.martā ir veikti grozījumi. Šo noteikumu 97.punktā, noteikts, ka, ja ēka nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, būvatļauju pagarina uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā veikta ēkas datu reģistrācija un institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniegts ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu izsniegtas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

Jelgavas novads dome 2021.gada 21.oktobrī ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.10 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi). Saistošo noteikumu 9.punktā noteikts, ka būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.

Pašvaldība norāda, ka, pamatojoties uz Būvniecības likuma 18.panta trešās daļu, būvvaldes būvinspektoram, veicot būvniecības kontroli, ir tiesības apskatīt un pārbaudīt būvi un būvlaukumu būvdarbu laikā. Būvdarbu pārbaudes laikā būvinspektors pārbauda būvdarbu uzsākšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām, būvdarbu veikšanas atbilstību būvprojektam un atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī vai būve netiek izmantota līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā.

Ņemot vērā, ka dažādu apstākļu dēļ būvniecības darbi var tikt atcelti, apturēti, kā arī ieilgt, pašvaldība aicina būvniecības ierosinātājus pārbaudīt būvatļaujās norādīto maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu.

Būvinspektori iespēju robežās veic būvniecības lietu kontroli, tomēr būvniecības ierosinātāji aicināti paši izrādīt iniciatīvu par savu objektu vēl pirms īpašums tiek aplikts ar paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli.

Ja būvdarbi atbilstoši būvprojektam ir noslēgušies, pašvaldība aicina būvobjektu nodot ekspluatācijā, savukārt, ja būvdarbi nav uzsākti, būvvaldē jāiesniedz iesniegums būvatļaujas anulēšanai. Ja maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums ir beidzies, bet būvniecība vēl ir paredzēta, pašvaldība aicina to pagarināt, iesniegumam pievienojot Ēku būvnoteikumos 97. punktā norādītos dokumentus. Šādā gadījumā pašvaldība būvatļaujas termiņu pagarinās uz apdrošināšanas polisē norādīto laiku. Ja maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums vēl nav iestājies, tad nepieciešamības gadījumā tā savlaicīgi jāpagarina.

Pirms paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas, pašvaldība pārbauda, vai būvniecības lietā ir virzība, vai objektam nav mainījies īpašnieks, kā arī pēc nepieciešamības veic būvobjektu pārbaudi klātienē. Ja īpašnieks nav mainījies un būvniecības lietā ilgstoši nav virzības, ar nākamo mēnesi pēc pašvaldības atzīmes sistēmā objektam tiek piemērots paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis.

Būvvaldē iesniedzamie dokumenti dzīvojamo māju nodošanai ekspluatācijā norādīti interneta vietnē: https://www.jelgavasnovads.lv/lv/veidlapas.

Pakalpojumus var pieprasīt klātienē Jelgavas novada Būvvaldē, pa pastu, iesūtot aizpildītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem, vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv).

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazināties ar mums:

Būvvalde

buvvalde [at] jelgavasnovads.lv