Jelgavas novada domes deputāte, senioru biedrības vadītāja.
Atzinības raksts par ilggadēju ieguldījumu pašvaldības darbā, dzīves un darba vides sakārtošanā.
Gads
2014. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji