Līvbērzes vidusskolas skolotāja.
Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanā Jelgavas novadā un jaunatnes patriotiskajā audzināšanā.
Gads
2014. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji