Vircavas vidusskolas Platones filiāles skolotāja.
Atzinības raksts par lielu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, izglītības kvalitātes uzlabošanā un Jelgavas novada attīstībā.
Gads
2014. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji