Pašvaldības ziņas

Rīt, 26. martā, plānota Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra sasauktā SIA “Zemgales veselības centrs” ārkārtas dalībnieku sapulce, kuras laikā tiks skatīts jautājums par valdes locekļu maiņu.

Jelgavas novada dome 2023. gada 25. oktobra sēdē atbalstīja lēmumprojektu par SIA “Zemgales veselības centrs” kapitāla daļu pārdošanu. Domes lēmums paredzēja mēneša laikā izstrādāt tehnisko specifikāciju ārpakalpojuma iepirkumam, lai nodrošinātu kapitāldaļu atsavināšanas procesu.  Izpildot domes lēmumu, pašvaldība pērn novembrī, veicot tirgus izpēti, tās rezultātā 13. decembrī noslēdza līgumu ar SIA “ZAB Vilgerts” par kopējo summu 9500,00 eiro plus PVN, pirms līguma slēgšanas vienojoties par veicamajiem darbiem “Vienošanās par juridiskiem pakalpojumiem un palīdzību” ietvarā. 

Jāatzīmē, ka 2023. gada pavasarī SIA “CSE COE” un Konkurences padome  vērtēja pašvaldības deleģētos uzdevumus SIA “Zemgales veselības centrs” kontekstā ar sniegtajiem pakalpojumiem veselības aprūpes jomā, rekomendējot tiešo līdzdalību līdz Koncesijas līguma termiņa beigām saglabāt un pēc tam kapitāldaļas atsavināt. Attiecīgi 2023. gada 29.martā Jelgavas novada dome lēma izbeigt pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā SIA “Zemgales veselības centrs” pēc koncesijas līguma par kapitāla daļu nodošanu komerciālā pārvaldīšanā termiņa beigām. Iepriekš minētā līguma termiņš noslēdzās 2024. gada janvārī.

Jelgavas novada dome 25. oktobra sēdē atbalstīja lēmumprojektu par SIA “Zemgales veselības centrs” kapitāla daļu pārdošanu, paredzot pašvaldībai piederošās 88,19% kapitāla daļas atsavināt ar sākumcenu, ko noteicis neatkarīgs vērtētājs -  2 560 000 eiro. Tobrīd Jelgavas novada domes neapstrīdama iniciatīva bija kapitāldaļu atsavināšanai paredzēt izsoli. Pašlaik pašvaldība seko ārpakalpojuma sniedzēja rosinājumiem un atbilstoši norādītājam likumu ietvaram vēlas piemērot un rast atbilstošo rīcību kopumu procesa virzībai. 

Pašvaldība 2024. gada 8. janvārī rosināja SIA “Zemgales veselības centrs” valdi sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci, taču, ņemot vērā, ka tas mēneša laikā netika izdarīts, saskaņā ar Komerclikuma 213.panta ceturto daļu dalībnieku sapulci pēc jebkura dalībnieka pieprasījuma sasauc komercreģistra iestāde. Pašvaldība ar šādu pieteikumu 2024. gada 12. februārī vērsās pie Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un 13. martā saņēma atbildes vēstuli, ar kuru dalībnieku sapulces sasaukšana noteikta 26.martā.

 Savukārt 2024. gada 22. martā  Jelgavas novada ārkārtas domes sēdē deputāti izskatīja  un atbalstīja lēmumprojektu par atļauju savienot amatus Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājai Vaivai Laimītei un Juridiskās nodaļas vadītājas vietniecei  Svetlanai Krūmiņai ar pagaidu locekļu amatiem SIA “Zemgales veselības centrs” valdē, kamēr norit uzņēmuma kapitāldaļu atsavināšanas process. Jautājums par kandidātu iecelšanu un valdes locekļu maiņu tiks skatīts  kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulcē 26. martā.

Jāpiebilst, ka 2023. gada 28. decembra Jelgavas novada domes sēdē deputāti lēma  iecelt Kasparu Sniedzīti par Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku attīstības jautājumos. Pēc darba attiecību uzsākšanas 2024. gada 2. janvārī, pamatojoties uz “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 14.panta otro daļu ar izpilddirektora rīkojuma K.Sniedzītim no 2024. gada 1. marta ir nodotas pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības  kapitālsabiedrībā SIA “Zemgales veselības centrs”, tādēļ viņš 26. marta ārkārtas sapulcē pārstāvēs pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja tiesības.