Novada ziņas
AGRI-URBAN projekta partneru tikšanās Latvijā – Jelgavas novadā

Nākamnedēļ - no 9. līdz 12. oktobrim Jelgavas novada pašvaldībā viesosies 20 cilvēku delegācija no astoņām valstīm, lai tiktos ar novada uzņēmējiem un partneriem. Projekta AGRI-URBAN ietvaros ārvalstu partneri iepazīsies ar Jelgavas novada un Latvijas labās prakses piemēriem, kā efektīvi, mijiedarbojoties pilsētas un lauku teritorijām, var kvalitatīvi sekmēt uzņēmējdarbību un nodarbinātību lauku teritorijās.

Partneri no Spānijas, Itālijas, Portugāles, Lielbritānijas, Francijas, Beļģijas, Grieķijas, Zviedrijas un Latvijas pērn uzsāka kopīgu sadarbību, lai risinātu izaicinājumus, kas saistās ar inovācijām un jauniem biznesa modeļiem lauksaimniecības – pārtikas apgādes sistēmā.

“Projektā ir divu līmeņu aktivitātes – starptautiskās tikšanās, kad partneri iepazīstas ar konkrētās valsts labās prakses piemēriem. Līdz šim bijušas pieredzes apmaiņas Itālijā, Beļģijā, Grieķijā, Zviedrijā un Portugālē, kur piedalījušies arī Jelgavas novada uzņēmēji. Tāpat projekta aktivitātes notiek vietējā līmenī, kad katrā valstī kopā sanāk uzņēmēji un uzņēmējdarbību atbalstošas institūcijas, lai veidotu vietējās uzņēmējdarbības attīstības plānu. Projekta vadošais partneris no Baenas pilsētas Spānijā un projekta vadošais eksperts Migels Sousa starptautisko tikšanos ietvaros sniedz ieteikumus un vadlīnijas plāna izstrādei, kas vērsti uz perspektīvu rezultātu sasniegšanu.  

Jelgavas novada uzņēmējdarbības plānā galvenais uzsvars likts uz darba grupas izvirzītās problēmas – nepietiekams mazo un vidējo uzņēmumu skaits – risināšanu. Līdz šim novadā notikušas piecas darba grupu tikšanās, kurās iesaistās paši uzņēmēji ar savām idejām, ieteikumiem un risinājumiem. Arī šoreiz, kad projekta partneru tikšanās norit Latvijā, katra valsts prezentēs līdz šim paveikto. Projekts paredz, ka valstis savus uzņēmējdarbības plānus izstrādā līdz nākamā gada pavasarim”, stāsta projektu koordinatore Jelgavas novadā Anita Škutāne.

Tikšanās reizē Latvijā ārvalstu partneri apskatīs Rīgas centrāltirgu, kas lieliski atspoguļo mijiedarbību starp pilsētas un lauku vidi – galvaspilsētas centrā izveidotais tirgus apvieno mazākus un lielākus tirgotājus no visas Latvijas. Jelgavas novadā viesi ciemosies “Pārtikas amatnieku” veikaliņā Jelgavas pilsētā, kas apvieno Jelgavas novada mājražotājus un amatniekus. Savukārt Zaļenieku pagastā apskatīs saimniecību, kas savu darbību balsta uz cirkulārās ekonomikas principiem. Z/s “Mežacīruļus” raksturo 700 ha zemes, 300 slaucamās govis, siltumnīcu komplekss, kurā tiek audzēti salāti un garšaugi. Saimnieki strādā pēc principa – neradīt liekus atkritumus un piesārņojumu, bet izmantot tos lietderīgi. Piemēram – no zemes izaudzētais grauds nonāk pie lopiem kā barība, vēlāk, liellopu mēslus fermentējot, tiek iegūta enerģija, kas tiek novirzīta uz siltumnīcām, savukārt digestāts mēslojuma veidā nonāk atpakaļ uz lauka. Vizītes laikā partneri dosies arī uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehnoloģiju un zinātnes pārneses centru, prezentējot esošo un topošo uzņēmēju sadarbību ar zinātniekiem, kā rezultātā top inovatīvi produkti. Daži no piemēriem ir novada uzņēmēju radītie cūku pupu kraukšķi “Pupuchi” un Superdentes kečups.

AGRI – URBAN projekts paredz, ka līdz 2018. gada maijam tiek izstrādāts Jelgavas novada Uzņēmējdarbības atbalsta attīstības plāns 2018. – 2028. gadam, kurš šobrīd risina jautājumus, kas saistās ar vietējo pārtikas politiku, tajā skaitā ēdināšanu vietējās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, piedāvājot vietējo ražotāju produktus, tāpat analizē lauku tūrismu, pārtikas apgādes tīklus, t.sk., interneta platformas, vietējos tirdziņus, produktu piedāvājums lauku sētās, uzņēmējdarbības un pārtikas inkubatoru attīstību, informatīvās kampaņas un gastronomisko tūrismu, jaunu darbavietu radīšanu, zinātnes iesaisti jaunu produktu ražošanā u.c.

Papildus informācija par projektu:

AgriUrban ir viens no 20 projektiem, kas tika apstiprināti Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam 1.konkursa otrajā kārtā. AgriUrban projektā iesaistījās sekojošas pašvaldības: Baena (Spānija) kā projekta vadošais partneris, Fundão (Portugāle), Marchin (Beļģija), Cesena (Itālija), Södertäje (Zviedrija), Pyli (Grieķija), Jelgavas novada pašvaldība (Latvija), Petrinja (Horvātija), Abergavenny (Lielbritānija) un Mollet del Valles (Spānija) kā projekta partneri. Kopējais budžets: 749,999.58 EUR, no tiem Jelgavas novada pašvaldības daļa 50 000 EUR (URBACT finansējums 85% - 42 500 EUR (ERAF), valsts budžeta līdzfinansējums 5% – 2 500 EUR, Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums 10% - 5 000 EUR).  

Bilde