Sabiedrības līdzdalība
jelgava

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē! Iedzīvotāju līdzdalība teritorijas ilgtspējīgas un mērķtiecīgas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē ir ļoti nozīmīga, tādēļ aicinām ikvienu sniegt savu viedokli un idejas, iesaistoties darbam fokusgrupās, tematiskajās grupās, aptaujās!

Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada (šobrīd – Jelgavas un Ozolnieku novadi) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035.gadam izstrādes mērķis ir noteikt kopīgo un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

Attīstības programma 2022.–2027.gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties piedaloties:

 • iedzīvotāju aptaujā;
 • fokusgrupu diskusijās;
 • tematiskajos semināros;
 • dokumentu izstrādāto 1.redakciju publiskajā apspriešanā. 

Iedzīvotāju aptaujas, fokusgrupu un tematisko grupu darbs plānots 2021.gada aprīlī un maijā, darbu plānots organizēt attālināti Covid-19 ierobežojumu dēļ.

Abu plānošanas dokumentu pirmās redakcijas plānots izstrādāt līdz 2021.gada septembrim, bet apspriest tās varēs š.g. oktobrī – novembrī. Savukārt dokumentu gala redakcijas plānots apstiprināt 2022.gada aprīlī.

Plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, kontakttālrunis uzziņām: +371 63005569, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv.

Jaunveidojamā Jelgavas novada plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona - Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte - e-pasts: liga.lonerte@jelgavasnovads.lv.

Aicinām Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus pieteikties dalībai darba grupās!

Lai noskaidrotu dažādu pašvaldības jomu speciālistu vērtējumu un ierosinājumus, plānots organizēt tematiskās darba grupas (arī fokusgrupas), kas tiks organizētas attālināti tiešsaistes programmā.

Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām, aicinām reģistrēties elektroniski. Tas sniegs iespēju piefiksēt visu iespējamo dalībnieku skaitu un e-pastus, kam vēlāk tiks nosūtītas tiešsaistes sanāksmju saites.

Ierosinājumus, komentārus, ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītos jautājumus var sūtīt arī uz e-pastu: attistiba@jelgavasnovads.lv, kad speciālisti iekļaus Jūsu ierosinājumus arī izskatāmo jautājumu klāstā.

Iedzīvotāji, uzņēmēji, biedrību pārstāvji, jomu speciālisti vai profesionāļi, kas būs pieteikušies darbam tematiskajās grupās var izvēlēties iesaisti vienā vai vairākās, vai pat visās tematiskajās sanāksmēs.

 

Plānošanas dokumentu izstrādei tiek plānotas tiešsaistes sanāksmes par šādiem tematiskajiem blokiem:

 • 13.aprīlis plkst. 18:00 - “KULTŪRA” analizēs kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras aktivitāšu pieejamību, plānos kultūras infrastruktūras attīstību;
 • 15.aprīlis plkst. 18:00  - “TŪRISMS un UZŅĒMĒJDARBĪBA” analizēs Jelgavas pilsētas un abu novadu kā uzņēmējdarbības veikšanas vietu konkurētspēju, plānos nepieciešamos uzlabojumus uzņēmējdarbības vidē, nodarbinātības iespēju paplašināšanu, zinātnes un pētniecības ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā. Tūrisma piedāvājumu un tūrisma infrastruktūras attīstību;
 • 20.aprīlis plkst. 18:00 - “IZGLĪTĪBA UN SPORTS” analizēs izglītības un sporta pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, identificēs mūžizglītības iespējas un sportisko aktivitāšu pieejamību, kā arī plānos izglītības un sporta infrastruktūras efektīvu izmantošanu un attīstību;
 • 22.aprīlis plkst. 18:00  - “SOCIĀLAIS ATBALSTS, VESELĪBA UN LABKLĀJĪBA” plānos pašvaldības sociālā atbalsta, aprūpes, rehabilitācijas iespējas, pasākumus ģimeņu stiprināšanai, sabiedrības integrācijas sekmēšanai;
 • 27.aprīlis plkst. 18:00 - “KVALITATĪVA DZĪVES VIDE” analizēs komunālo saimniecību un infrastruktūru, mājokļu jautājumus, ilgtspējīgu pašvaldības drošības pakalpojumu nodrošināšanu, sabiedriskās kārtības paaugstināšanu, plānos ceļu un ielu, velobraucēju, gājēju infrastruktūru, mobilitāti, sabiedriskā transporta pieejamību un attīstību, analizēs nozīmīgākās telpiskās struktūras un plānos vēlamās ilgtermiņa izmaiņas;
 • 29.aprīlis plkst. 18:00 - “VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA” noteiks pasākumus enerģētikas, publisko ēku un mājokļu energoefektivitātes un klimata pārmaiņu jomās, kā arī dabas resursu aizsardzībai un pārvaldībai, plānos publiskās ārtelpas ilgtspēju, ūdensmalu attīstību;
 • 6.maijs plkst. 18:00 - “ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA” izvērtēs esošo Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību pārvaldes struktūru, funkcijas, informācijas apriti, sniegs redzējumu par pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, e-pārvaldes attīstību, kā arī par sabiedrības informēšanas un iesaistes iespējām pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

Par iespējamajām izmaiņām konkrēto tematisko darba grupu norises laikos tiks paziņots atsevišķi pašvaldību mājaslapās un sociālajos tīklos.

Šeit var iepazīties ar spēkā esošajiem plānošanas dokumentiem:

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties līdzdarbības aktivitātēs, jo Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu attīstība ir atkarīga no mūsu visu kopīgas rīcības!

*Personas dati tiks izmantoti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tikai dalības identificēšanai darba grupās.