Novada ziņas
Aicina pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem

SIA “Jelgavas novada KU” (saīsināti - JNKU) informē, ka Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/014 ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pagastā Jelgavas novadā” ietvaros ir izbūvēti centralizētie ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli šādās ielās - Zvaigžņu iela, Vītolu iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Puķu iela, Sporta iela, Eglaines iela, Aveņu iela, Lapu iela, Jelgavas iela, Dārza iela, Oktobra iela un  Nākotnes iela.

Līdz 21.11.2022. tiks izbūvēti centralizētie ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli sekojošās ielās: Bērzu iela, Pavasara iela, Meža iela, Avotu iela, Iecavas iela un Pļavu iela.

 

Pieslēguma veikšanai no īpašnieka puses nepieciešams:

  1. Aizpildīt pieteikumu www.bis.gov.lv.
  2. Saņemt tehniskos noteikumus par pieslēgumu izbūvi no SIA “Jelgavas novada KU”.
  3. Izpildīt tehniskajos noteikumos norādītās prasības, veicot tīklu izbūvi.
  4. Noslēgt līgumu ar SIA “Jelgavas novada KU” par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu.

Atgādinām, ka Jelgavas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 50% apmērā (maksimālā summa EUR 1 500).

 

Sīkāku informāciju par līdzfinansējuma iespējām skatīt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā  - Pašvaldība → Normatīvie akti → Saistošie noteikumi  → Saistošie noteikumi Nr.26 “Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, spēkā no 25.08.2022.

Aicinām pieslēgties izbūvētajiem ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīkliem! 

Papildus informācija :

Tālr. 8848, e-pasts jnku@jnku.lv  vai JNKU Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Lielajā ielā 5/7.