Uzņēmējdarbība
ceļš

Jelgavas novada pašvaldība aicina komersantus sadarboties projekta realizēšanā un ieteikt uzņēmējdarbībai nozīmīgus pašvaldības zemes un grants ceļus pārbūvei. Projektu konkursā „Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku”, kura mērķis ir atbilstošas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana, Zemgales reģiona projektu īstenošanai pieejams Eiropas Savienības finansējums vairāk nekā 10 miljonu eiro apmērā.

Projekta īstenošanas nosacījumi paskaidroti Ministru kabineta noteikumu projektā, kas publicēts TAP portālā https://tapportals.mk.gov.lv/structuralizer/data/nodes/e83bfdb5-df82-487c-84f8-afbc8bc22fb8/preview.

Lai pretendētu uz dalību projektā, uzņēmējam jāatbilst šādām prasībām: jāgūst labums no projekta ietvaros attīstāmā ceļa, jāveido jaunas darbavietas, jāveic nefinanšu ieguldījums savā uzņēmumā.

Projektā var piedalīties dažādu uzņēmējdarbības formu pārstāvji, piemēram,  individuālais komersants, zemnieku un zvejnieku saimniecība, pašnodarbinātais, kas veic saimniecisko darbību, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas gūst labumu no projekta ietvaros attīstītās ceļu infrastruktūras.

Jelgavas novada pašvaldība aicina komersantus, kas vēlas pieteikt kādu ceļa posmu kvalitātes uzlabošanai un ir ieinteresēti sadarboties ar pašvaldību projekta realizēšanā, sūtīt pieteikumu (anketa pielikumā) ar norādi “Pieteikums dalībai uzņēmējdarbības projektā” uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv līdz šā gada 27. maijam. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar infrastruktūras projektu vadītāju:

Informējam, ka gada otrajā pusē būs pieejams Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam pasākums „Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam”, kura ietvaros iespējams saņemt finansējumu ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšanai. Tā  īstenošanas nosacījumi vēl ir izstrādes procesā. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv.