ceļš

Jelgavas novada pašvaldība plāno turpināt piedalīties uzņēmējiem nepieciešamās infrastruktūras attīstības un uzlabošanas projektos, kuros nepieciešama uzņēmēju iesaiste. Lai pašvaldība varētu pretendēt uz ERAF fonda līdzekļiem publiskās infrastruktūras attīstības projektiem, piemēram, konkrētu ceļu labiekārtošanai un rekonstrukcijai, šo ceļu areālā esošajiem uzņēmējiem nepieciešams apstiprināt savas uzņēmējdarbības izaugsmi un apņemšanos sasniegt konkrētus nosacījumus.

Aicinām ikvienu uzņēmēju izsvērt iespēju un pieteikties, lai sadarbībā ar pašvaldību varētu pretendēt uz infrastruktūras uzlabošanas vai jaunas izbūves finansējumu.

Saskaņā ar 2024.gada 16.janvārī apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.55  “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" īstenošanas noteikumi”.

Programma definē pilsētu funkcionālās teritorijas, kas ir arī visa Jelgavas novada teritorija.

Jelgavas novada pašvaldība, jau vairākus gadus startējot šajā programmā, ir saņēmusi atbalstu un iespēju īstenot ceļu posmu rekonstrukcijas.

Programmas ietvars attiecas uz laika posmu līdz 2029. gada 31. decembrim, un konkrētajā periodā uzņēmējam, kas iesaistās projekta aktivitātēs, jāsasniedz programmas rezultāta rādītāji  - darba algu fonda pieaugums un privātās nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.

Tas ir, piešķirtā ERAF finansējuma ietvaros vidēji viena euro darba algu fonda pieaugumā  privātajos komersantos, kas ir labuma guvēji no pašvaldības izbūvētās vai atjaunotās uzņēmējdarbības infrastruktūras, iegulda ne vairāk kā divus euro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un piesaistīt privātās nefinanšu investīcijas vismaz divu trešdaļu apmērā no piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

Jelgavas novada pašvaldības projektu speciālisti ir atvērti konsultācijām un skaidrojumiem, lai uzņēmējdarbības pārstāvji varētu izprast un iedziļināties gan līdzatbildībā, gan iesaistes iespējās.

Lai pieteiktos dalībai projektā un iesaistē, nepieciešams aizpildīt anketu. Pieteikuma anketas iesniegšanas termiņš pašvaldībā - 2024. gada 31. marts.

Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar: Jelgavas novada pašvaldības Infrastruktūras projektu vadītāju Anitu Skubiļinu,  tālrunis 29115581 vai e-pastā: anita.skubilina@jelgavasnovads.lv.