Izglītība Projekti
Aizupes pamatskolas pedagogi apgūst jaunas zināšanas Erasmus+ kursos Portugālē

Laikā no 2021.gada 5. līdz 10.septembrim Aizupes pamatskolas direktore un kristīgās mācības un angļu valodas pedagogs piedalījās struktūrētajos kursos Porto pilsētā, lai apgūtu jaunas zināšanas un vēlāk tās arī aprobētu ikdienas darbā Aizupes pamatskolā.

Projekta aktivitāte norisinājās Aizupes pamatskolas Erasmus+ programmas projekta 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektora mobilitātes projekta Nr.2019-1-LV01-KA101-060140 “Mācīties darot” ietvaros. Projekts ir saņēmis ES finansējumu dažādu aktivitāšu īstenošanā, tajā skaitā arī pedagoģiskā darba vērošanai un strukturēto kursu apmeklēšanai ārzemēs. Projekta mērķis - pilnveidot pedagoģiskā personāla prasmes, apmainīties ar iekrāto darba pieredzi un zināšanām ar pedagogiem citās Eiropas Savienības valstīs, veicināt nākotnes skolēnu un pedagogu apmaiņu.

Iegūto mācību pieredzi raksturo Bendžamina Franklina atziņa: “Pasaki man un es aizmirsīšu. Iemāci man un es atcerēšos. Iesaisti mani un es iemācīšos”.

A.Embrekša piedalījās kursos "Dizaina domāšana lielākam labumam” (angļu valodā: Design Thinking for Greater good"). Šī kursa mērķis bija sniegt pedagogiem zināšanas,  lai iekļautu  stimulējošo radošumu savā mācību programmā un skolas vidē, integrējot radošumu - gan sevī, gan jauniešos. Kursu  sasniedzamie mācību rezultāti: aprakstīt dizaina domāšanas procesu; veicināt radošuma kultūru; mācīt dalībniekiem radošuma procesus un demonstrēt radošu pārliecību un pozitīvu izaugsmes domāšanu; atbalstīt dalībniekus savas dabiskās jaunrades attīstīšanā, apgūstot jaunas kompetences; atbalstīt dalībniekus prasmju praktizēšanā, lai uzlabotu viņu pašapziņu un savu pedagoga profilu; palīdzēt dalībniekiem uzlabot garīgo elastību, intuīciju un spēju improvizēt, lai labāk pielāgotos pašreizējā dinamiskajā vidē; parādīt dalībniekiem, kā radīt iespējas un ar pārliecību īstenot projektus, iegūstot labumu no savām zināšanām un iespējām; angļu valodas komunikācijas prasmju pilnveidošana.

Z.Lange piedalījās kursos “Mīkstās prasmes, komunikācijas prasmes un koučings” (angļu valodā: “Soft skills, Communicative skills & Coaching”). Kursu mērķis bija iepazīt un pielietot praksē komunikatīvās prasmes un "mīkstās" prasmes, kas ir svarīgas mūsdienu skolā un klasē, darbā ar skolēniem. Kursu sasniedzamie mācību rezultāti: attīstīt komunikācijas un mīkstās prasmes, lai pārvarētu saziņas šķēršļus un atbalstītu to vadošo lomu; piedāvāt rīkus efektīvākai komunikācijai un dažādu personības veidu cilvēku motivēšanai; izprast grupas dinamiku; izprast izglītojamo un kolēģu vajadzības; apgūt zināšanas efektīvas publiskās runas veidošanā; uzlabot komunikācijas prasmes un sniegumu angļu valodā; attīstīt nepieciešamās iemaņas emociju vadībā; pārvarēt trauksmi klasē; izveidot stratēģijas vardarbīgas vai agresīvas uzvedības apkarošanai un likvidēšanai; izprast fiziskās un garīgās veselības problēmu cēloņus pedagoga profesijā; uzlabot starppersonu attiecības izglītības vidē; apgūt jaunus rīkus, ko izmantot klasē, lai veicinātu emocionālo labklājību un samazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Ar apgūtajām zināšanām, secinājumiem plānots dalīties metodiskās apvienībās, bet arī ar citu novada un Jelgavas pilsētas skolu kolēģiem.

Viens no būtiskiem secinājumiem neformālās sarunās ir, ka Rumānijas, Slovākijas un Portugāles izglītības sistēma saskaras ar tādām pašām problēmām, kā Latvijā – pedagogu darba zemais prestižs un atalgojums, pedagogu novecošanās problēma, skolēnu nemotivētība u.c.

Jāuzsver, ka kursu organizatori bija parūpējušies, lai mācības būtu interesantas, dalībniekiem saistošas - īpaši praktiskās nodarbības, prezentācijas, kurās A.Embrekša mācījās kopā ar vēl 7 vācu teoloģiskās universitātes darbiniekiem. Varēja atjaunot savas vācu valodas zināšanas un strarpbrīžos ar viņiem “pačalot” vāciski , jo nodarbības notika angļu valodā.

AIZUPES PAMATSKOLAS PEDAGOGI APGŪST JAUNAS ZINĀŠANAS ERASMUS+ KURSOS PORTUGĀLĒ