Pašvaldības ziņas

2024.gada 29. maija Jelgavas novada domes sēdē deputāti apstiprināja deputātu ētikas komisijas nolikumu un ētikas kodeksu, kura mērķis ir noteikt deputātu profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības standartus.

“Līdz ar jaunā Pašvaldību likuma stāšanos spēkā no 2023. gada 1. janvāra, līdzšinējais ētikas kodekss un ētikas komisijas nolikums ir zaudējis spēku. Izstrādājot deputātu ētikas kodeksu, kas būtu atbilstošs spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, esam pētījuši, vērtējuši un ņēmuši vērā gan Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja metodiskos materiālus ētikas kodeksa izstrādei, gan Saeimas kārtības rulli, gan citu pašvaldību pieredzi. Jaunizveidotais ētikas kodekss paredz virkni vispārīgu pamatnostādņu domes deputātu ikdienas darbam, kā arī uzvedības standartus, kas jāievēro, veicot deputāta pienākumus Jelgavas novada pašvaldībā,- attieksmē pret darbu, savstarpējā komunikācijā, vairojot sabiedrības uzticēšanos lēmējvarai un pašvaldībai kopumā. Kodeksā iekļauti tādi ētikas pamatprincipi kā taisnīgums, profesionalitāte, atbildība, pieklājība, godaprāts, objektivitāte, kā arī interešu konflikta novēršana,” skaidro Juridiskās nodaļas vadītāja Vita Nagle.

Deputātu ētikas komisija, kas izskatīs konkrētu iesniegumu par neētisku rīcību, tiks izveidota un apstiprināta ar domes lēmumu. Komisijas galvenais uzdevums būs, pamatojoties uz objektīviem un pārbaudāmiem faktiem, izskatīt iesniegumu, analizēt un risināt ētiska rakstura jautājumus, kā arī pieņemt lēmumu par ētikas kodeksa normu pārkāpumu, tādējādi veicinot deputātu profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu ievērošanu un deputātu atbildību pret vēlētājiem par savu veikumu pilnvaru laikā.

Kopumā komisijas nolikums nosaka ētikas komisijas struktūru, funkcijas un kompetenci, darba organizāciju, pārkāpuma izskatīšanas kārtību un komisijas locekļu atbildību.