Novada ziņas
Zaļenieku lauki

Marta domes sēdē apstiprināts zemes nomas maksas cenrādis pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām neapbūvētajām lauksaimniecības zemēm. Tas balstīts uz sertificēta vērtētāja atzinumu par tirgus nomas maksu, ņemot vērā iznomājamo zemes gabalu lauksaimniecības kvalitātes novērtējumu ballēs, platību, izvietojumu, apgrūtinājumus un citus faktorus, kā arī publiski pieejamo informāciju par zemes nomas maksu privātajā sektorā un citās pašvaldībās.

Lauksaimniecības zemes kvalitatīvais novērtējums (balles)

1 ha zemes nomas maksa gadā

(EUR bez PVN)

līdz 20

35

no 21-29

100

no 30-39

170

no 40 - 49

250

no 50 un vairāk

300

Nomas maksas cenrādi piemēro lauksaimniecības zemei, kura tiek iznomāta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”. 

Zemes gabaliem, kuri ir aizauguši ar krūmiem un invazīvo augu sugām un ir izmantojami tikai pēc atgriešanas lauksaimnieciskajā ražošanā, tiks piemērota nomas maksas atlaide 20% apmērā. Zemes gabaliem, kuros ir ierobežota saimnieciskā darbība, proti, upju palieņu pļavas, applūstošas, pārpurvojušās teritorijas, piemēros nomas maksas samazinājumu 50% apmērā. Savukārt zemes gabaliem, kuri atrodas aizsargājamās dabas teritorijā, nomas maksa ir 28 EUR/ha bez PVN.

Apstiprinātais cenrādis attiecināms uz zemes nomas līgumiem, kas noslēgti no šā gada 1. aprīļa.