Novada ziņas
Skats no augšas

26. oktobra domes sēdē apstiprināts Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns, kas sagatavots, ņemot vērā risku novērtējumu, kurā aplūkoti gan industriālie riski – iespējamās avārijas rūpniecības objektos vai transporta ceļos, gan sociālie, veselības, dabas katastrofu, lauksaimniecības, militārā iebrukuma un citi riski. 

Civilās aizsardzības plāns nosaka pasākumus iespējamā kaitējuma mazināšanai cilvēkam, īpašumam un videi. Plāns ietver informāciju par aplūkotajās pašvaldību teritorijās pastāvošajiem draudiem un iespējamām katastrofām, kā arī paredz atbildīgo dienestu rīcību krīzes situācijā.