Novada ziņas
Ar 1.oktobri pašvaldība pieņem iesniegumus valsts atbalstam mājsaimniecībām apkures izdevumu pieauguma daļējai segšanai

Pieteikties atbalstam energoresursu cenu pieauguma ietekmes mazināšanai var sākot no 2022. gada 1. oktobra elektroniski e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv un no 3.oktobra klātienē tajā pašvaldībā, kurā atrodas mājoklis.

Iesniegumus  elektroenerģijas, koksnes granulu, brikešu un malkas apkures izdevumu atbalstam pieņem:

 • elektroniski e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv
 • vai klātienē Jelgavas novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, kas darbojas novada pagastos un Jelgavā, Lielā iela 5/7.

Informācija par Jelgavas novada klientu apkalpošanas centriem

 

Iesniedzamie dokumenti:

 1. iesniegums, kurā jānorāda iesniedzēja  vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai;
 2. pašapliecinājums par attiecīgas apkures esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta mājsaimniecībai saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli;
 3. pašapliecinājums par malku, kas iegādāta līdz šī gada 31. augustam un iesniedzējs nevar uzrādīt maksājumu apliecinošu dokumentu (iesniegumus šim atbalsta veidam pieņēma laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. novembrim);
 4. maksājumu apliecinošs dokuments par koksnes granulu, koksnes brikešu, malkas, propāna – butāna gāzes vai dīzeļdegvielas iegādi vienam mājoklim;
 5. rēķins par elektroenerģiju, ja atbalsta pieprasījums tiek iesniegts par mājokli, kura apkurei izmanto elektroenerģiju;
 6. mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments (uzrādīt oriģinālu), piemēram, Zemesgrāmata, īres līgums, VZD izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām, mantojuma apliecība, nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja rēķins, elektroenerģijas rēķins vai līgums, u.c.

Iesniedzējs var norādīt arī citai personai piederošu bankas kontu un šīs personas vārdu, uzvārdu, personas kodu. 

Ja mājsaimniecība izmanto kombinēto apkuri, par katru apkures veidu ir jāveido atsevišķs iesniegums. 

 

Atbalsta veidi

 • Malkai, kas iegādāta līdz 2022. gada 31. augustam un iesniedzējs nevar uzrādīt maksājumu apliecinošu dokumentu, valsts kompensēs vienreizēju fiksētu atbalstu 60 eiro vienam mājoklim. Iesniegumus šim atbalsta veidam pieņēma laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. novembrim
 • Malkai ar maksājumu apliecinošu dokumentu – kompensācija paredzēta mājsaimniecībām, kuru izmaksas par malkas iegādi pārsniedz 40 eiro/berkubikmetrā. Valsts kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā no cenas virs noteiktā cenu līmeņa, bet ne vairāk par 15 eiro/berkubikmetrā bez PVN. Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.
 • Koksnes granulām un briketēm - kompensāciju var saņemt mājsaimniecības, kuru izmaksas pārsniedz 300 eiro/tonnā bez PVN. Izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā, bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnā bez PVN. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 10 tonnas. Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Lai saņemtu atbalstu, čekam vai  citam maksājumu apliecinošam dokumentam jābūt izsniegtam šajā periodā.
 • Elektroenerģijai - mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiek piešķirts par patēriņu, kas lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh mēnesī. Valsts kompensē 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 eiro/kWh bez PVN, bet ne vairāk kā 0.100 eiro/MWh bez PVN. Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam, atbalsta periods – no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.maijam.
 • Mājsaimniecībām ar propāna – butāna gāzes apkuri izmaksu pieaugumu kompensēs 50% apmērā, ja izmaksas pārsniedz 0,91 eiro/kg, bet ne vairāk kā 1,29 eiro/kg. Uz vienu mājsaimniecību noteikts patēriņa slieksnis – viena tonna sašķidrinātās gāzes. Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2023. gada 15. februāra. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.
 • Dīzeļdegvielas izmaksu pieaugumu kompensēs 50% apmērā, ja izmaksas pārsniedz 0,69 eiro par litru, bet ne vairāk kā 2,01 eiro par litru. Vienai mājsaimniecībai izmaksu pieaugumu kompensēs četru tūkstošu litru apmērā. Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2023. gada 15. februāra. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Pašvaldība pieņem lēmumu 30 darbdienu laikā pēc iesnieguma un visu tā izskatīšanai nepieciešamo pievienoto dokumentu saņemšanas, ieskaitot aprēķināto atbalstu norādītajā bankas kontā vai izsniedz atteikumu to piešķirt.

 

Iesniegums pašvaldībai NAV JĀSNIEDZ:

 • Mājsaimniecībām/dzīvokļiem, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 eiro/MWh. Atbalsta periods – no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalstu piemēros automātiski rēķinos.
 • Mājsaimniecībām, kuras apkurē izmanto dabasgāzi, kompensēs 30 eiro/MWh (t.i., 0,030 eiro/kWh) lietotājiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī (21m3/mēnesī). Atbalsta periods – no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalstu piemēros automātiski rēķinos.

Iesniegumu veidlapas:

Vairāk par valsts atbalstu iedzīvotājiem 2022/2023 apkures sezonā Ekonomikas ministrijas mājaslapā un Valsts kancelejas mājaslapā.