iela

Jelgavas novada pašvaldība, noslēdzoties iepirkuma procedūrai, šonedēļ noslēgusi līgumus ar SIA “Kulk” un SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi Jelgavas novada 16 ceļa posmiem. Būvuzņēmējiem projektēšanas uzdevumā jāiekļauj konstruktīvi ceļa seguma risinājumi, nodrošinot Platones, Zaļenieku, Sesavas, Kalnciema, Vilces, Lielplatones, Salgales un Cenu pagastos asfaltbetona segumu teju 28 kilometru kopgarumā.

Paralēli pasūtītajiem projektēšanas darbiem Jelgavas novada pašvaldība sākusi arī projekta pieteikuma izstrādi, vēloties visiem 16 ceļa posmiem piesaistīt Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam pieejamo finansējumu projektu konkursā „Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku”.

Sekojot projekta noteikumiem un kritērijiem, pašvaldība aizvadītā gada pavasarī aicināja komersantus sadarboties projekta realizēšanā un ieteikt uzņēmējdarbībai nozīmīgus pašvaldības zemes un grants ceļus pārbūvei. Dalībai projektu konkursā Jelgavas novada dome kopumā apstiprinājusi 16 ceļa posmus:

Zaļeniekos atjaunojamais posma kopgarums iecerēts 5,5 kilometri: Baloži – Kalnamačas – 2.nodaļas darbnīcas (Nr.12) un Abgunstes skola – Rožlauki – Zanderi; Baloži – Kalnamačas – 2.nodaļas darbnīcas (Nr.12) posmā no Apgunstes muižas līdz Gauriņu kapu pagriezienam; Baloži – Kalnamačas – 2.nodaļas darbnīcas (Nr.12) posmā no Gauriņu kapu pagrieziena līdz P95 – Pūteļu krogam.

Sesavā atjaunojamais posma kopgarums plānots 8,33 kilometri: Eleja – Bauskas šoseja – Staltie; Eleja – Bauskas šoseja – Staltie no īpašuma "Pečāji" līdz īpašumam "Ūdri"; Eleja – Bauskas šoseja – Staltie no īpašuma "Ūdri" līdz P103 Dobele – Bauska; Strautnieki – Jušķēni un Klāvi – Zīles (Nr.41).

Vilcē atjaunojamais posma kopgarums - 5,86 kilometri: Kalnrozes – Augstkalnes ceļš; Vilces dzirnavas – Augstkalnes pagasts un Vaiteņu krustojums – Bandenieki.

Lielplatonē atjaunojamais posma kopgarums – 1,82 kilometri, aptverot Līgo iela un Līgo iela – Sili (Nr.3).

Salgalē atjaunojamais posma kopgarums – 1,47 kilometri objektā Ābelīšu ceļš, Salgales pagasts.

Cenu pagastā atjaunojamais posma kopgarums – 0,33 kilometri objektā Pakalni – Pļavnieki.

Platonē atjaunojamais posma kopgarums – 2,5 kilometri objektā Zvaigznītes - Braču Brieži – Zaķi.

Kalnciemā atjaunojamais posma kopgarums – 1,72 kilometri objektā izgāztuves ceļš.

Projektā varēja piedalīties dažādu uzņēmējdarbības formu pārstāvji, piemēram,  individuālie komersanti, zemnieku saimniecības, pašnodarbinātie, kas veic saimniecisko darbību, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas gūst labumu no projekta ietvaros attīstītās ceļu infrastruktūras. Lai varētu īstenot šo projektu, ceļu posmos iesaistītajiem uzņēmējiem pēc projekta realizācijas būs jārada darba vietas un jāveic investīcijas savā uzņēmumā.

Kopējās projektēšanas izmaksas ir 872 034 EUR (bez PVN). Būvniecību ceļa posmos iecerēts uzsākt pēc finansējuma piešķiršanas projekta realizācijai. Attiecīgi pēc tam sekos arī līgumu slēgšana ar SIA “Kulk” un SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” par autoruzraudzību objektos un iecerētajiem būvniecības darbiem.