Pašvaldības ziņas
Atklās Zaļeniekos asfaltēto pašvaldības ceļu astoņu kilometru garumā

Noslēdzoties darbiem ceļu rekonstrukcijai Zaļenieku pagastā, ceturtdien – 18. oktobrī plkst. 13:00 Jelgavas novada pašvaldības vadība ielūgusi būvdarbu veicēju un uzraugošo institūciju pārstāvjus uz atklāšanu ceļa posmam, kas īstenots trīspusēji – gan ar divu veidu finanšu avotu piesaisti, gan ar pašvaldības budžeta līdzekļu ieguldījumu. Rezultātā 8 km garumā asfaltētais posms “Ķemeru – Zanderu” ceļam un izbraucama kā vienota, asfaltēta šoseja.

Asfaltēšana pašvaldības ceļā aizsākās jau pērn, kad, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, noasfaltēja pirmos divus kilometrus no 5.54 līdz 7.54 kilometram. Šogad, realizējot vēl vienu projektu, pašvaldība noasfaltēja posmu no 3.46 līdz 5.46 kilometram. Kopumā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem noasfaltēti četri kilometri. Vēloties sakārtot arī ceļa vidus daļu, kas ir 3,46 km gara, pašvaldība “Ķemeru-Zanderu” ceļu pērn pieteica vēl vienā projektu konkursā – Lauku atbalsta dienesta programmā ar nosaukumu “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”. Ar projekta starpniecību “Ķemeru-Zanderu” ceļa posmam no 0,00 līdz 3,46 kilometram veica grants seguma atjaunošanu. Savukārt asfaltēšanas darbus nograntētajam posmam Jelgavas novada pašvaldība veica par saviem budžeta līdzekļiem, lai viss ceļš – 7.46 kilometru garumā būtu asfaltēts.

“Projektu atbalstītie asfaltētie ceļa posmi bija katrs savā ceļa galā. Strikto projekta kritēriju dēļ nebija iespējams asfaltēšanu veikt secīgi vienu pēc otras, lai veidotos rekonstruēts, vienots ceļa posms. Tikai, pateicoties uzņēmīgam pašvaldības speciālistu darbam, rūpīgs plānošanas darbs paveikts, lai šodien mēs stāvētu uz vienoti sakārtota ceļa. Pašvaldība no sava budžeta līdzekļiem gan projektu līdzfinansējuma daļā, gan asfaltēšanā kopumā ieguldījusi 1 063 059 EUR ” skaidro izpilddirektore Līga Lonerte.

“Ķemeru-Zanderu” ceļa posmā ir vairāki uzņēmumi - gan z/s “Vilciņi-1”, gan SIA “AGTech”, SIA “Bula”, SIA “Ķiploks”, gan z/s “Jaunzemji” un citi.  

Ceļu rekonstrukcijas ietvaros pilnā mērā atjaunotas ceļa segumu konstrukcijas, iztīrīti vai no jauna izbūvēti sāngrāvji, veikta ceļa malu apaugumu noņemšana, nomainītas nolietojušās caurtekas. Piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus, veikts finansiāli dārgākais process, kas kopumā izmaksāja ap vienu miljonu euro. Asfalta ieklāšana, ko pašvaldība nodrošināja no saviem budžeta līdzekļiem, izmaksāja 271 729,76 EUR.

Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta - Zaļenieku pagasts “Ķemeri – Zanderi Nr.11” pārbūve no 3.46 līdz 5.46 kilometram, Nr.3.3.1.0/16/I/032, kopējās izmaksas sastādīja 822 322 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējuma daļa ir 526 078, bet Jelgavas novada pašvaldības finansējums - 296 244 EUR.

Savukārt projekta “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”,  Nr.17-06-A00702-000125, Zaļenieku pagasts “Ķemeri – Zanderi Nr.11” pārbūve km 0,00-3,46, kopējās izmaksas ir 1 341 985 EUR, ELFLA līdzfinansējuma daļa sastādīja 846 900 EUR, bet Jelgavas novada pašvaldības ieguldījums - 495 085 EUR.

Gan asfaltēšanas, gan grants darbus “Ķemeru-Zanderu” ceļam veica SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība  “Igate””.