Iedzīvotājiem Pašvaldības ziņas
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Jelgavas novada pašvaldība, iestājoties par korektu informācijas sniegšanu sabiedrībai, asi noraida pēdējo dienu laikā domes priekšsēdētaja Madara Lasmaņa paziņojumā pausto nepatieso informāciju, pārmetot izpilddirektorei it kā pretlikumīgu rīcību par algu izmaksu pedagogiem un pašvaldības darbiniekiem ar atpakaļejošu datumu, proti, no 1. janvāra. Tāpat M. Lasmanis apgalvo, ka tas darīts bez viņa ziņas, jo dome šādu uzdevumu izpilddirektorei nav devusi.

Pirmkārt, Jelgavas novada pašvaldības darbinieku atalgojums no šī gada 1. janvāra piemērots saskaņā ar visas domes apstiprināto pašvaldības budžetu un sagatavotajiem amatu sarakstiem. Turpmāk aprakstītā notikumu gaita pierāda, ka priekšsēdētāja apgalvojumi pret pašvaldības izpilddirektori ir nepamatoti un klaji apmelojoši.

Pašvaldības budžeta sagatavošanas process un budžeta projekta izskatīšana Budžeta komisijā tika aizsākta jau pērnā gada decembrī ar mērķi Jelgavas novada pašvaldības budžetu apstiprināt vēl 2023. gadā, taču objektīvu iemeslu dēļ to īstenot nebija iespējams. Pašvaldības Budžeta komisijas sēdē šā gada 8. janvārī tika skatīts budžeta projekts, kurā iekļauta arī pašvaldības darbinieku un no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojuma palielināšana. Komisija vienbalsīgi lēma atalgojuma palielinājumu piemērot no 2024. gada 1.janvāra un pēc priekšsēdētāja mutiska rīkojuma (kas pieejams sēdes audioierakstā), darbinieki sāka gatavot dokumentus, lai pēc budžeta apstiprināšanas šo lēmumu varētu bez kavēšanās izpildīt. Jāpiebilst, ka Budžeta komisijas priekšsēdētājs ir domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis.

Otrkārt, pirms pašvaldības budžeta apstiprināšanas domē budžeta projekts skatīts Finanšu komitejā, kuras vadītājs ir domes priekšsēdētājs. Budžeta plānošanas nodaļas sagatavotajās budžeta tāmēs, kas visiem Jelgavas novada domes deputātiem pieejamas pašvaldības dokumentu vadības sistēmā “Namejs”, kā arī iepriekš minētajā Finanšu komitejas sēdē, tika sniegta informācija, ka darbinieku algu palielinājums piemērojams no 2024. gada 1. janvāra.

Un, treškārt, Jelgavas novada domes sēdē, kas notika šā gada 22. janvārī, deputāti apstiprināja pašvaldības 2024. gada budžetu 12 mēnešiem, kurā iekļauts arī pašvaldības darbinieku atlīdzības palielinājums. Saistošo noteikumu “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam” paskaidrojumā, kas publiski pieejams pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv, minēts: “Pamatojoties uz to, ka 2022. gada 1. jūlijā stājās spēkā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumi un jauns amatu katalogs, kuru mērķis ir pakāpeniski paaugstināt valsts pārvaldes atlīdzības konkurētspēju, kā arī sakarā ar minimālās algas un pedagogu algu būtisku palielinājumu gan no 2023.gada 1.septembra, gan no 2024.gada 1.janvāra, 2024.gada budžetā plānots palielināt pašvaldības darbinieku atalgojumu vidēji par 7,98%, savukārt no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojumu – 32% apmērā ar janvāra mēnesi.”

Saistošie noteikumi stājās spēkā šā gada 27. janvārī - nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Jāpiebilst, ka visas Jelgavas novada domes un komiteju sēdes tiek ierakstītas un ieraksti publiski pieejami pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv.

Šā gada 29. janvārī pašvaldības dokumentu vadības sistēmā “Namejs” reģistrēts un parakstīts rīkojums Nr. JNP/3-8/24/33 “Par Centrālās administrācijas amatu saraksta apstiprināšanu”, kuru paraksta pašvaldības izpilddirektore L. Lonerte un kurā, pamatojoties uz domē apstiprināto pašvaldības budžetu, norādīts visu iestādes “Centrālā administrācija” darbinieku atalgojums no 2024. gada 1. janvāra. Savukārt 1. februārī reģistrēts rīkojums Nr. JNP/3-8/24/59 “Par Centrālās administrācijas amatu saraksta apstiprināšanu”, kuru paraksta domes priekšsēdētājs un kurā norādīts iestādes “Centrālā administrācija” izpilddirektora un izpilddirektora vietnieku atalgojums no 2024. gada 1. janvāra. Domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis šo rīkojumu parakstījis 2024. gada 1. februārī.

Šā gada 8. martā M. Lasmanis uzdeva reģistrēt un parakstīja rīkojumu par iepriekš minētā rīkojuma “Par Centrālās administrācijas amatu saraksta apstiprināšanu” atcelšanu, tādējādi pārkāpjot savas pilnvaras, jo domes priekšsēdētājs nevar vienpersoniski ar rīkojumu atcelt lēmējinstitūcijas – Jelgavas novada domes – 2024. gada 22. janvārī nolemto attiecībā par 2024. gada budžetā ietverto algu izmaksu.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu, tikai domes kompetencē ir izdot saistošos noteikumus, tostarp saistošos noteikumus par pašvaldības budžetu. Izdodot šādu rīkojumu, domes priekšsēdētājs ir pārkāpis savas pilnvaras. Pašvaldību likuma 17.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka domes priekšsēdētājs vada domes sēdes un paraksta domes lēmumus, to nosaka arī šā likuma 37.panta piektā daļa, proti, domes sēdes vadītājs paraksta domes lēmumu piecu darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 37.panta sesto daļu, domes sēdes vadītājam ir tiesības atteikties parakstīt domes lēmumu. Šādā gadījumā domes priekšsēdētājam ir pienākums sasaukt domes ārkārtas sēdi, kurā attiecīgais lēmums tiek izskatīts atkārtoti.

“Atsaucoties uz iepriekš minēto normu, domes priekšsēdētājam M. Lasmanim bija tiesības atteikties parakstīt domes pieņemto lēmumu, ja viņš uzskatītu, ka tas ir prettiesisks, un virzīt to izskatīšanai atkārtoti uz domes sēdi, kas netika darīts, kā arī domes priekšsēdētājs M. Lasmanis nevienā brīdī, kad tika skatīts iepriekš minētais lēmums, nav sniedzis savus komentārus par pieņemtā lēmuma pamatotību un likumību. Atsaucoties uz augstāk minēto, domes priekšsēdētājs, kas pārstāv lēmējinstitūciju - domi, ir pārkāpis savas pilnvaras, izdodot rīkojumu, kas pēc būtības ir atšķirīgs no domē nolemtā attiecībā uz lēmumu par saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam””, skaidro pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Vita Nagle.

“Domes priekšsēdētāja Madara Lasmaņa publiski paustie izteikumi par pretlikumīgo pašvaldības darbinieku atalgojuma piemērošanu no šā gada 1. janvāra ir nepamatoti, maldinoši un pierāda, ka viņš neuzņemas atbildību par paša pieņemtajiem lēmumiem. Nepatiesas informācijas izplatīšana un publiska agresija, kas vērsta pret mani, nav pieņemama un ataino priekšsēdētāja ētikas trūkumu un darba stilu, ko viņš ilgstoši pielietojis pret mani un citiem kolēģiem Jelgavas novada pašvaldībā,” skaidro pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.