Iedzīvotājiem Pašvaldības ziņas Vide

28. februāra Jelgavas novada domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi “Jelgavas novada administratīvās teritorijas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”, kas regulē kārtību, kā novadā tiek apsaimniekoti sadzīves atkritumi. Jaunajos noteikumos virkne nosacījumu gan atkritumu apsaimniekotājiem, gan atkritumu radītājiem jau ir zināmi, bet būtiskākie papildinājumi saistīti ar bioloģisko atkritumu šķirošanu.

Jaunajos noteikumos ir pārskatītas prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam un pārvadāšanai ciema un ārpusciema teritorijās, kā arī iespēja samazināt sadzīves atkritumu izvešanas biežumu individuālo māju sektoram, ja iedzīvotāji iesaistās dalīto atkritumu savākšanas un šķirošanas sistēmā. Savukārt apsaimniekotājiem - noteiktas prasības paredzēt atkritumu ārpuskārtas izvešanu un klientu informēšanas kārtību gadījumos, ja atkritumu izvešana tehnisku iemeslu dēļ noteiktajā laikā nenotiks, nosakot tuvāko iespējamo atkritumu izvešanas laiku.

“Rasta iespēja, piemēram, individuālo māju īpašniekiem samazināt noteikto nešķiroto atkritumu konteineru iztukšošanas biežumu, nosakot to divas reizes mazāku, ja īpašnieks iesaistās dalītās atkritumu savākšanas sistēmā, nodrošinot, ka īpašumā radītie atkritumi - bioloģiski noārdāmie, plastmasas, papīra, metāla un stikla iepakojums - tiek savākti dalīti vai kompostēti noteiktajā kārtībā”, skaidro Jelgavas novada pašvaldības Vides pārvaldības nodaļas vadītāja Dace Gražule.

Noteikumos atsevišķi uzskaitīti atkritumu radītāju, kā arī nekustamā īpašnieka un atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības. Ikvienam atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums piedalīties un iekļauties pašvaldības noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas, tai skaitā dalītās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savākt un šķirot savus radītos sadzīves atkritumus, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldībai ir līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā zonā.

Atgādinām, ka, sākot ar 2024. gada 1. janvāri, visā valstī atkritumu apsaimniekotājiem ir  pienākums nodrošināt bioloģisko atkritumu šķirošanas iespējas.

“Jelgavas novada ciemu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem, valdītājiem vai lietotājiem, sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, jāiesaistās bioloģisko atkritumu dalītajā savākšanas sistēmā, nodrošinot, ka pie dzīvojamām mājām tiek novietots brūnais - bioloģisko atkritumu dalītai vākšanai paredzētais konteiners. Savukārt, ja individuālo dzīvojamo māju īpašnieki ir ieviesuši savā mājsaimniecības teritorijā mājkompostēšanu, kas ir reģistrēta atbilstoši saistošo noteikumu kārtībai, iedzīvotāji var neizvietot bioloģisko atkritumu vākšanai paredzēto konteineru. Lai apliecinātu mājkompostēšanas esamību, individuālās dzīvojamās mājas īpašnieks, valdītājs vai lietotājs iesniedz atkritumu apsaimniekotājam apliecinājumu, kurā norāda īpašuma adresi un plānoto komposta apjomu,” stāsta D. Gražule.

Kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā (mājkompostēšana) ir atļauts, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai. Tāpat jāņem vērā, ka kompostēšanas vietu nav atļauts ierīkot tuvāk kā trīs metrus no zemes vienības robežas, pie kopīgiem žogiem, mūriem un zemes vienības robežām vai tuvāk par sešiem metriem no trešajām personām piederošām dzīvojamās mājas logiem, izņemot gadījumus, ja saņemts attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka rakstveida saskaņojums, un virszemes ūdensobjektu 10 metru tauvas joslā.

Saistošie noteikumi paredz arī virkni citu nosacījumu gan atkritumu apsaimniekotājam, gan atkritumu radītājiem, kas jāievēro, – piemēram, prasības liela izmēra atkritumu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu.

Lai informētu sabiedrību un dotu iespēju izteikt viedokli, saistošo noteikumu projekts bija nodots publiskai apspriešanai. Laikā no 25. janvāra līdz 14. februārim saņemti divi priekšlikumi, kas izvērtēti un daļēji ņemti vērā, veicot izmaiņas saistošo noteikumu projektā.

Jaunie saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novadā stāsies spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojuma saņemšanas un to publicēšanas valsts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.