Pašvaldības ziņas Būvvalde
Buvvalde

Būvvalde informē, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 1. punktu 2014. gada 1. oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kuri paredz maksimālo būvdarbu veikšanas laiku, kas ir astoņi gadi no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Visām būvēm, kuru celtniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra, būvdarbu pabeigšanas termiņu skaita no 2014. gada 1. oktobra, un tās ekspluatācijā bija jānodod līdz 2022. gada 1. oktobrim.
Ja līdz 2022. gada 1. oktobrim būve nebija nodota ekspluatācijā, “Ēku būvnoteikumi” paredz pagarināt būvatļaujas derīguma termiņu arī pēc šī normatīvajos aktos noteiktā maksimālā būvdarbu veikšanas ilguma. 

Ja būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet būvdarbi turpinās, būvatļaujas derīguma termiņš ir jāpagarina.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 97.punkts nosaka, ka ja ēka vai tās kārta (ja ēkas būvniecību paredzēts īstenot pa kārtām) nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, būvatļauju pagarina uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā veikta ēkas datu reģistrācija un institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniegts ēkas novietnes (ja ir mainījies ēkas novietojums) un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu (ja būvprojektā paredzēti ārējo inženiertīklu būvdarbi vai ir mainījies šo tīklu novietojums) izpildmērījuma plāns, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu izsniegtas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Jelgavas novada Būvvaldē (Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads), pa pastu, iesūtot aizpildītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem, vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1. Iesniegums par būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanu;

2. Būvatļauja (oriģināls);

3. Apdrošinātāja izsniegta būvētāja vai būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija;

4. Ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpilduzmērījuma plāns (ja iesniegumā lūgts pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu).

5. Valsts zemes dienestā jāiesniedz nepabeigtas jaunbūves deklarācija, kurai pievieno ēkas novietnes izpildmērījuma plānu un arī ēkas fotoattēlu, kas apliecina deklarācijā norādītos būves raksturojošos rādītājus.

Būvatļauja ir uzskatāma par administratīvo aktu, kas dod tiesības veikt būvprojekta realizāciju. Ja būvprojektā paredzētie būvdarbi ir pabeigti, maksimālā būvdarbu veikšanas ilguma pagarināšana nav nepieciešama, bet būvobjekts ir nododams ekspluatācijā.

Ja būvdarbi nav uzsākti, būvvaldē jāiesniedz iesniegums būvatļaujas anulēšanai.

Klātienes vizītei pie Jelgavas novada Būvvaldes speciālistiem var pieteikties zvanot pa tālruni 20218362 vai e-pastā buvvalde@jelgavasnovads.lv

 

Klātienes pieņemšanas laiki:

Pirmdienās 10:00 – 12:00

Ceturtdienās 13:00 – 17:00