Projekti
Foto

Laikā no šā gada 15. līdz 17. aprīlim Jelgavas novada pašvaldības un Zemgales plānošanas reģiona  pārstāvji piedalījās URBACT IV programmas rīcības plānošanas tīkla projekta “Digi-Inclusion” partneru darba sanāksmē, kuru organizēja projekta partneris Portugālē – Torres de Vedras pašvaldība.

Urbact logo

Oficiāli darba kārtību atklāja Torres de Vedras pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Ana Umbelino un URBACT programmas Portugāles Nacionālā kontaktpunkta pārstāve Marija Žozē Efigēnija, uzsverot Eiropas digitālo izaicinājumu kontekstu un vietēja līmeņa stratēģijas nozīmi iedzīvotāju iesaistīšanai digitālo prasmju apguvē. Jāatzīmē, ka šī bija visu projektā iesaistīto 9 partneru otrā klātienes darba sanāksme, kurā galvenais akcents tika veltīts datu vākšanas, analīzes, galvenajiem sociālās darbības rādītājiem un pašreizējās situācijas mērīšanai. Būtiska loma ir arī motivācijas faktoriem un uzticēšanās digitālajai videi, lai veicinātu iedzīvotāju digitālo prasmju attīstību un mainītu tehnoloģiju, ierīču lietošanas paradumus.

Darba sesijas vadīja digitālās iekļaušanas un sociālo inovāciju eksperts Ians Grehems, kad ar interaktīvu pieredzes apmaiņas aktivitāti projekta partneri apsprieda individuālo rīcības plānu vīzijas un konkrētos mērķus, kas tika identificēti vietējā līmenī iepriekšējās URBACT darba grupas sanāksmēs. Darba grupas iedziļinājās digitālās plaisas noteikšanas un mērīšanas sarežģītībā, lai pēcāk varētu identificēt atšķirības un galvenos izaicinājumus, kā arī analizēt, kādi dati vai rādītāji būs nepieciešami turpmākā rīcības plāna izstrādē.

Divi partneri (Gdaņskas Uzņēmējdarbības Asociācija Polijā un Jelgavas novada pašvaldība Latvijā) dalījās ar pieredzi par vietējo URBACT darba grupu jeb ieinteresēto pušu vadību, kas ir stūrakmens pilsētu/pašvaldību stratēģiju un rīcības plānu kopradei. To galvenais mērķis ir sasaukt dažādas ieinteresētās puses, katru ar savām interesēm un viedokļiem, lai pēc iespējas efektīvāk apzinātu problēmas, noteiktu politikas prioritātes un izstrādātu praktiskus risinājumus, un piemēram, izmantojot problēmu koka metodi tās sistemātiski identificēt un analizēt. Digitālās iekļaušanas aktivitātes Gdaņskā ir veiktas darba grupā, kurā pulcējās pārstāvji no dažādām nozarēm un pašvaldības struktūrām. Dalībnieku daudzveidīgās perspektīvas sniedz holistisku skatījumu uz pilsētas izaicinājumiem un iespējām saistībā ar digitalizāciju un iedzīvotāju digitālo iekļaušanu atbalstošām aktivitātēm - ļaujot īstenot inovatīvus projektus, kā arī pieejamu plašāku digitālo rīku izvēli, ko pilsēta var izmantot nākotnē. Galvenie Gdaņskas izaicinājumi, kas tika konstatēti sanāksmēs, ir saistīti ar nepieciešamību stiprināt iedzīvotāju motivāciju un digitālo kompetenci, samazināt neuzticēšanos digitālajiem rīkiem un mazināt bailes no kibernoziegumiem. Papildus tika atzīta nepieciešamība uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem un pielāgot pilsētas digitālos risinājumus daudzveidīgajām iedzīvotāju vajadzībām. Gdaņskas integrētajā rīcības plānā tiks iekļautas darbības digitālo zināšanu, motivācijas un prasmju stiprināšanai, komunikācijai, vietējo digitālo centru tīkla izveidei ar piekļuvi digitālajiem rīkiem un augstas kvalitātes publisko digitālo pakalpojumu izstrādei.

Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji, daloties ar labo praksi - uzsvēra pašvaldības apņemšanos veicināt digitālo iekļaušanu. Atskatījās uz iepriekš organizētajiem darba grupas semināriem, kuros iedzīvotāji, kopā ar pašvaldības speciālistiem un sadarbības partneriem identificēja galvenos digitālos izaicinājumus, problēmas un izstrādāja vīziju – “Ikviens Jelgavas novada iedzīvotājs ir zinošs, aktīvs un ieinteresēts apgūt digitālos rīkus, pilnveidot digitālās prasmes un izmantot tās visās dzīves jomās.” Galvenie izaicinājumi, kas tika identificēti ir saistīti ar zināšanu trūkumu par piekļuves alternatīvām, bailes no nezināmā digitālajā vidē, nevēlēšanās pieņemt digitālos rīkus, pilsoniskās līdzdalības samazināšanās un digitālo platformu sarežģītība. Tāpat Jelgavas novads prezentēja izstrādāto ceļa karti - kā labo piemēru efektīgai ekspertu iesaistei digitālās iekļaušanas integrētā attīstības plāna sociālas atstumtības mazināšanai un izstrādei. Plāna izstrāde un īstenošana prasa rūpīgu plānošanu un sagatavošanos, lai nodrošinātu veiksmīgu rezultātu sasniegšanu. Katrs no plāna izstrādes 5 posmiem balstās uz skaidru redzējumu par pašreizējo situāciju un izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem. Uz šī pamata tiks veidots efektīvs plāns, kas veicinās digitālo iekļaušanu Jelgavas novadā un paredzams samazinās sociālo atstumtību.

Torres de Vedras vietējā digitālās iekļaušanas projekta ar nosaukumu “Projekts 42” pārstāvis dalījās ar īstenoto pieredzi izveidojot pašvaldības iedzīvotājiem apmācībām paredzētu vidi – izveidota multimediju aprīkota telpa ar 11 datoriem un 96 stundu apmācību moduli par digitālās iekļaušanas tēmu. Savukārt partneri no Itālijas (Lepidas reģionālā aģentūra) dalījās ar pieredzi īstenojot pilotprojektu, lai mazinātu sociālo nevienlīdzību, veicinot digitālo pratību iedzīvotājiem izveidojot brīvprātīgo konsultantu tīklu. Vajadzības tika definētas ar iepriekš izveidotu anketēšanu tieši mērķa grupā.

Visbeidzot, dalībniekiem bija iespēja satikt un noklausīties Torres de Vedras redzes invaliditātes kopienas pārstāvja iedvesmojošu stāstu par tehnoloģiju (dators, telefons, pielāgots dokumentu skeneris ar audio funkciju) izmantošanu ikdienā, par risinājumiem saskaroties ar fiziskiem šķēršļiem izmantojot jaunas tehnoloģijas un iespējām apmācīt citas personas ar ierobežotām iespējām.

Turpmākās aktivitātes paredz projekta vietējās darba grupas tikšanos 2024. gada maijā, lai koncentrētos uz SMART mērķu (SMART mērķi ir konkrēti, izmērāmi, sasniedzami, atbilstoši un laicīgi)  noteikšanu - nodrošinot skaidru darbības un novērtēšanas ietvaru. Paredzamo darbnīcu mērķis ir formulēt stratēģisko redzējumu, kas ir pielāgots specifiskām problēmām, kas saistītas ar sociālo atstumtību sabiedrībā. Dalībnieki apvienos savas zināšanas, ieskatus un perspektīvas, izvirzot skaidrus mērķus un definējot izmērāmus izpildes rādītājus. Savukārt jau 10.-12. jūnijā Jelgavas novada pašvaldība uzņems visus projekta partnerus 3 dienu klātienes vizītē – organizējot jau trešo projekta starptautiskas partnerības sanāksmi, šoreiz tēma būs veltīta pieejas un infrastruktūras, digitālo prasmju pilnveides un brīvprātīgo jautājumiem.

Projekts Nr. 20303 “Digitālā iekļaušana sociālās atstumtības mazināšanai (DIGI-INCLUSION)” tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2021-2027 Eiropas teritoriālās sadarbības programmas URBACT IV ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.