Projekti
Debatē par ainavu plānošanu un apsaimniekošanu

Turpinot ieviest Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. - 2020. gadam atbalstīto projektu “ENGRAVE”, tā partneri un iesaistītās puses tikušās otrajā paneļdiskusijā, kurā debatēts par ainavu un zaļās infrastruktūras plānošanu un apsaimniekošanu.

Sanāksmes atklāšanā ZPR projektu vadītāja Evija Ērkšķe sanākušos iepazīstināja ar projekta virzību un līdz šim paveikto, tostarp sākto darbu pie Zemgales Ainavu un zaļās infrastruktūras plāna, kas Latvijā būs pirmais šāda veida dokuments.

Jaunajā dokumentā, kura pirmā redakcija nesen pirmo reizi apspriesta publiski, iekļauti ne vien normatīvie akti un vadlīnijas, bet arī analizēts ainavu reģionāli tipoloģiskais dalījums un telpiskais, hidroloģiskais, ūdens resursu kvalitātes raksturojums. Tāpat dokumentā iekļauts teritorijas sociāli ekonomiskais raksturojums ainavas kontekstā, atspoguļots ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāls un sniegta ZPR un reģiona pašvaldību plānošanas dokumentu analīze.

Tikšanās turpinājumā klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar plānoto Svētes sateces baseina attīstības plānu. 65,4 kilometrus garais sateces baseins no Jelgavas novada pašvaldības robežas līdz ietekai Lielupē tiek pētīts ar dažādām metodēm - tostarp veikti teritorijas mērījumi ar aerolāzerskenēšanu (LIDAR), identificējot dažādu līmeņu plūdu iespējamības, kā arī ar RiverRay tehnoloģiju tiek izzināta upes gultne, kas ļauj iegūt precīzu 3D modeli ArcGIS sistēmām.

Lai iegūtu pilnvērtīgākus datus par upes tecējumu, Jelgavas novadā tiek veidotas hidroloģiskās stacijas ar sensoriem ūdens līmeņa un tecējuma noteikšanai, bet reizi mēnesī tiek vākti ūdens paraugi un monitorēta krastu erozija. Apkopojot šos datus, novadā paredzēts izstrādāt upes ilgtspējīgas attīstības plānu, kas nākotnē ļaus veikt investīcijas kritiskākajās upes zonās.

Tāpat iesaistītās puses varēja iepazīties ar Lietuvas plāniem Biržu apkārtnē. Saskaņā ar rajona vispārējo plānu, teritorija ap Apaščijas un Agluonas upēm, kā arī Širvēnas ezeru klasificējama kā aizsargājama, tādēļ ir īpaši būtiski izstrādāt zaļās infrastruktūras saglabāšanas, ainavu veidošanas un attīstības plānu.

Tajā paredzēts akcentu likt uz efektīvu vides pielietojumu, kas būtu saistošs kā sociālajām, tā arī ekonomiskajām un ekoloģiskajām vajadzībām, teritoriju iedalot sešās kategorijās - no tādām, kas izmantojamas intensīvai atpūtas infrastruktūrai, līdz tādām, kas paredzētas ekoloģiskajai daudzveidībai. Tāpat plānots izveidot ceļa karti teritorijas attīstībai un izstrādāt stila nosacījumus mazās formas arhitektūrai.

Savukārt pasākuma otrajā daļā sanāksmes dalībnieki pārrunāja pārrobežu aktualitātes un attīstības iespējas Svētes sateces baseinā, bet noslēgumā devās uz Žagares ķiršu dārzu, kur iepazinās ar teritoriju un plānotajiem uzlabojumiem un attīstību, kā arī iestādīja vairākus ķiršus.

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektā “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” jeb “Engrave” (LLI-291) mērķis ir uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, plānošanā iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus, kā arī demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu gan vietējā, gan reģionālā mērogā. Lai projektu īstenotu, tajā apvienojušies astoņi partneri no Latvijas un Lietuvas, tostarp kā vadošais partneris - ZPR. “Engrave” īstenošana sākās 2018. gada maijā, un turpināsies līdz 2020. gada aprīlim, savukārt projekta kopējais finansējums ir 583 300,34 eiro, tostarp ERAF finansējums – 495 805,26 eiro. ZPR finansējums - 76 990,76 EUR (tostarp ERAF - 65 442,14 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Aigars Ieviņš

Zemgales Plānošanas reģiona

sabiedrisko attiecību speciālists