Sociālā joma
Dome akceptē SIA “Laflora” ieceri Kaigu kūdras purvā būvēt vēja elektrostaciju parku

Izskatot SIA “Laflora” 2021. gada 10. septembra iesniegumu par paredzētās darbības – vēja elektrostaciju parka „Laflora” būvniecību Jelgavas novada Līvbērzes pagastā - un izvērtējot uzraugošās institūcijas atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, Jelgavas novada deputāti 27.oktobra domes sēdē atbalstīja SIA “Laflora” uzņēmējdarbības ieceri - Kaigu kūdras purvā būvēt vēja elektrostaciju parku. Domes akcepts ir viens no procesa obligātajiem posmiem, kas ir noslēdzošais solis, lai jau līdz 2025. gadam vēja parka teritorijā izvietotu 22 vēja turbīnas, kas kopumā gadā spēs saražot tādu elektroenerģijas apjomu, kas pielīdzināms apmēram 5% no visa Latvijas elektroenerģijas patēriņa gadā.

Jelgavas novada Kaigu purvā 25 gadus saimnieko viens no Latvijas lielākajiem kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem – SIA “Laflora”,  nodarbinot 290 vietējo iedzīvotāju, lai ražotu kūdras substrātus dārzkopībai, mežsaimniecībai un lauksaimniecībai. Kaigu purvā kūdras ieguve noslēgsies tuvākajos gados, tāpēc tiek meklēti citi zemes izmantošanas veidi - iecerēta vēja elektroenerģijas parka izveide. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks Jelgavas novada domes deputātus par ieceri, kas saistīta ar vēja parka virzību, kā arī Kaigu purva Zaļās industriālās zonas konceptu, informēja jau šī gada augusta beigās. Attiecīgi septembrī, saņemot Vides pārraudzības valsts biroja pozitīvu atzinumu “Par vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecības Jelgavas novada Līvbērzes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”, uzņēmums pašvaldībai iesniedza iesniegumu par paredzēto vēja elektrostaciju parka būvniecību.

Ņemot vērā izstrādātā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 6. septembra atzinumā ietvertos nosacījumus, SIA “Laflora” īstenos paredzētās darbības “IV alternatīvu” (izvietojot vēja parka teritorijā 22 vēja elektrostacijas),  kā arī veiks elektropārvades līnijas izbūvi uz apakšstaciju Jelgavas pilsētas teritorijā, kas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā ir vērtēta kā “Ie alternatīva” (vēja elektrostaciju saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā izbūvējot 110 kV elektropārvades kabeļa līniju no Darbības vietas uz 110 kV apakšstaciju “Miezīte” Jelgavā, Ganību ielā 86B). Šai alternatīvai ir noteikti vairāki risinājumi, kuros tiek piedāvāts atšķirīgs kabeļu līnijas novietojums, bet nemainās tās sākuma un beigu punktu novietojums. Atkarībā no kabeļu līnijas novietojuma tās kopējais garums variēs no 11,4 km līdz 12,0 km.

Izstrādājot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, nav konstatēti limitējoši faktori, kas ierobežotu paredzētās darbības “IV alternatīvas” un elektropārvades līnijas “Ie alternatīvas” realizēšanu ziņojumā norādītajā apjomā. Limitējošus faktorus, kuru dēļ vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība vai elektropārvades līnijas būvniecība būtu aizliedzama, nav konstatējis arī Vides pārraudzības valsts birojs.

Jau ziņots, ka Kaigu purva kopējā platība ir 1955 ha, no kuras 763 ha aizņem izstrādātie un izstrādes stadijā esošie kūdras ieguves lauki, kuros plānots izbūvēt vēja elektrostacijas. Vēja elektrostaciju izvietošana ir iecerēta gan paredzētās darbības teritorijā ietilpstošajā Kaigu purva kūdras ieguves vietā, gan tā perifērijā esošajās meža teritorijās. Teritorijas platība, kas būs nepieciešama vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecībai, varētu aizņemt no 10,4 līdz 17,6 ha. Būvniecības procesam nepieciešamie montāžas laukumu elementi, kas tiks izmantoti spārnu, masta daļu, gondolas novietošanai un komplektēšanai, kā arī celtņa montāžai, varētu aizņemt no 7,28 līdz 12,32 ha lielu platību. Esošie ceļi, kas varētu tikt izmantoti vēja elektrostaciju parka būvniecībai, aizņems no 11,5 līdz 22,7 ha lielu platību, savukārt kopējā teritorijas platība, kurā paredzēts izbūvēt jaunus pievedceļus, varētu aizņemt no 4,4 līdz 7,7 ha.

“Vēja parkā saražotā zaļā enerģija, kas ir atjaunīgs resurss, tiks izmantota gan “Laflora” pašpatēriņam kūdras produktu un substrātu ražotnē un tehnoloģiskajos procesos, gan topošās zaļās industriālās zonas funkcionalitātes nodrošināšanā Kaigu purvā. Vēja parks un Zaļā industriālā zona ir reģionālas nozīmes projekts, kas dos ieguldījumu ES klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā, - CO2 ietaupījums līdz 2050. gadam pārsniegs 2,8 miljonus tonnu CO2.Vēja parks iecerēts visā purva platībā – gan tur, kur pārtraukta enerģētiskās kūdras ieguve, gan tur, kur turpināsies dārzkopības kūdras ieguve, kurai pakāpeniski noslēdzoties, teritorijas tiks rekultivētas”, skaidro SIA “Laflora” valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks.

Šādas zaļās industriālās zonas darbība ļaus attīstīt ilgtspējīgu uzņēmējdarbību Jelgavas novadā un visā Zemgales reģionā, palielināt uzņēmumu konkurētspēju, pateicoties zemākām energoresursu izmaksām, kā arī radīs jaunas ilgtspējīgas darba vietas ilgtermiņā, vienlaikus veidojot priekšnosacījumus reģiona ekonomiskajai izaugsmei. Iecerēts, ka parks ar zaļu enerģiju nodrošinās gan Jelgavas novadu, gan pilsētu. Tādējādi Jelgavas novads varētu kļūt par 100 % atjaunojamo energoresursu jeb zaļāko novadu Latvijā.