Pašvaldības ziņas
ģērbonis

26.04.2023., plkst. 15.00
Jelgavas novada pašvaldības 5.stāva sēžu zālē (Pasta iela 37, Jelgava). 

Domes sēdi tiešraidē varēs vērot pašvaldības oficiālajā Youtube kontā “Jelgavas novads”.

 1. Par papildus jautājumu iekļaušanu Darba kārtībā
 2. Par saistošo noteikumu Nr. “Par Jelgavas novada simboliku” apstiprināšanu 

 3. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Mazozoliņi, Līvbērzes pag.) 

 4. Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam  “Zvejiņas”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā 

 5. Par zemes vienību apvienošanu, nosaukumu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (“Tīģeri” un “Rijnieki”, Platones pagasts) 

 6. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 54820010834 un 54820010835 sadalīšanu un ielas statusa noteikšanu infrastruktūras objektiem (Atpūta, Svētes pag.) 

 7. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu un nodošanu atsavināšanai (Ķipari, Vilces pag.) 

 8. Par detālplānojuma “Jānīši”, Ānē, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu 

 9. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2022.gada 30.marta lēmumā Nr.20 “Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu” 

 10. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par licencēto makšķerēšanu  un zemūdens medībām Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” izdošanu 

 11. Par Ozolnieku pagasta ģerboņa apstiprināšanu 

 12. Par grozījumiem Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā 

 13. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2022. gada 30. novembra lēmumā Nr. 21 “Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšana” 

 14. Par Jelgavas novada pašvaldības konkursa „Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2023” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu 

 15. Par biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2023” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu 

 16. Par nekustamo īpašumu – dzīvokļu Nr.3, Nr.5, Nr.7 un Nr.8 Stārķu iela 8, Vecsvirlaukā, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

 17. Par atklāta konkursa nolikuma Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka saimnieciskajos jautājumos amata pretendentu atlasei apstiprināšanu 

 18. Par “Jelgavas novada pašvaldības Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 2023.-2027.gadam” apstiprināšanu 

 19. Par projekta sagatavošanu Atveseļošanas fonda investīciju projekta konkursam 3.1.1.6.i. investīcijas “Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde” 

 20. Par Jelgavas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Par izglītojamo apbalvošanu” apstiprināšanu 

 21. Par atļauju Ilzei Indrikovai savienot valsts amatpersonas amatu 

 22. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (“Kores”, Vircavas pagasts) 

 23. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (“Mežmalas”, Vircavas pagasts) 

 24. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu ( 1.masīvs 77, Kalnciema pag.) 

 25. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Briežu lauki, Sesavas pag.) 

 26. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Baložu iela 19, Atpūta, Svētes pag.) 

 27. Par zemes starpgabala atsavināšanu (Mazpoķi, Kalnciema pag.) 

 28. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Indras, Svētes pag.) 

 29. Par dzīvokļa īpašuma Progresa iela 2-5, Tetele, Cenu pagasts, nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 

 30. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Jelgavas iela 18-10, Kalnciema pag.) 

 31. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Lielupes iela 23-2, Kalnciema pag.) 

 32. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē  (“Dzelzceļa ēka 2”-4, Glūdas pag.) 

 33. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē  (“Dzelzceļa ēka 2”-2, Glūdas pag.) 

 34. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieki-2, Kalnciema pag.) 

 35. Par saistošo noteikumu Nr.** „Grozījumi 2023.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”” apstiprināšanu 

 36. Par Jelgavas novada aktualizētā Rīcības plāna 2023. – 2024.gadam un aktualizētā Investīciju plāna 2023. – 2027.gadam apstiprināšanu 

 37. Par grozījumiem 2022.gada 28.decembra lēmuma “Par Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu” 1.pielikumā 

 PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ

 1. Par zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (“Bērziņš 5” un “Bērziņš 6”, Brankas, Cenu pagasts) 

 2. Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam Priedīšu iela 6, Tušķi, Līvbērzes pagastā 

 3. Par 2003. gada 30. decembrī noslēgto “Koncesijas līgumu par kapitāla daļu nodošanu komerciālā pārvaldīšanā”
 4. Par Agneses Kotleres atbrīvošanu no Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra "Staļģene" vadītājas amata