Pašvaldības ziņas
ģērbonis

01.06.2023., plkst. 12.00.
Jelgavas novada pašvaldības 5.stāva sēžu zālē (Pasta iela 37, Jelgava).

Domes sēdi tiešraidē varēs vērot pašvaldības oficiālajā Youtube kontā “Jelgavas novads”.

 1. Par Darba kārtību
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (Kastaņu iela 30, Ozolnieku pagasts)

 3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (Kastaņu iela 32,Ozolnieku pagasts)

 4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (Kastaņu iela 34, Ozolnieku pagasts)

 5. Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam  Priedīšu iela 6, Tušķi, Līvbērzes pagastā

 6. Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam  “1.masīvs 263”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

 7. Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam  “1.masīvs 145”, “1.masīvs 146”, “1.masīvs 147”, “1.masīvs 148”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

 8. Par zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (“Bērziņš 5” un “Bērziņš 6”, Brankas, Cenu pagasts)

 9. Par zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (“Laiviņas”, “Laivas” un “Jaunlaivas”, Jaunsvirlaukas pagasts)

 10. Par zemes vienību apvienošanu, nosaukumu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (“1.masīvs 213” Kalnciema pagasts)

 11. Par zemes vienības sadalīšanu (“Šķīrulauks”, Vircavas pag.)

 12. Par zemes vienības sadalīšanu (Eglaines 17, Ozolnieku pag.)

 13. Par zemes vienības sadalīšanu (Vilces mazdārziņi, Vilces pag.)

 14. Par zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu, zemes starpgabala statusa noteikšanu un ielas statusa noteikšanu infrastruktūras objektiem (Dorupe, Glūdas pag.)

 15. Par atteikumu pārņemt nekustamo īpašumu (dzīvoklis Nr.1, “Intas”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads)

 16. Par atteikumu pārņemt nekustamo īpašumu (dzīvoklis Nr.8, Niedru iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads)

 17. Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu   (“Grodi”, Valgundes pag.)

 18. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  (Pakalni, Kalnciema pag.)

 19. Par precizējumiem Jelgavas novada domes 2023. gada 29. marta lēmuma Nr.7 “ Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam “Meistars”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā” grafiskajā pielikumā

 20. Par grozījumiem Lielplatones pagasta padomes 2008.gada 27.novembra lēmumā (sēdes protokols Nr. 15, 10.§) „Par lauku apvidus zemes piekritību Lielplatones pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”

 21. Par atteikumu iznomāt zemes vienības daļu (Ozolnieku ezers, Ozolnieki, Ozolnieku pag.)

 22. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā (Lūši, Valgunde)

 23. Par Jelgavas novada pašvaldības noteikumu „Jelgavas novada pašvaldības zemes iznomāšanas kārtība” izdošanu

 24. Par atļauju Modrim Žeivotam savienot valsts amatpersonas amatu

 25. Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034.gadam 2.redakcijas, attīstības programmas 2023.-2029.gadam 2.redkacijas un vides pārskata 1.redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai

 26. Par detālplānojuma “Līgas”, “Līgas Rozes” un “Līgas Neļķes”, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu

 27. Par izglītojamo apbalvošanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu

 28. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2023. gada 26. aprīļa lēmumā Nr. 19  “Par izglītojamo apbalvošanu” apstiprināšanu

 29. Par grozījumiem 2023.gada 22.februāra Jelgavas novada domes lēmumā (Nr.5, 20.§) “Par Jelgavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas apstiprināšanu”

 30. Par atļauju Zanei Izkalnai savienot valsts amatpersonas amatu

 31. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību sociālajiem un veselības veicināšanas projektiem Jelgavas novadā” apstiprināšanu

 32. Par finansiālā atbalsta piešķiršanas sociālajiem un veselības veicināšanas projektiem komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu

 33. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Pagastmājas lauks, Vilces pag.)

 34. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Vēju lauks, Sesavas pag.)

 35. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Ošlejas, Sesavas pag.)

 36. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Indrēni, Svētes pag.)

 37. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Mācītājmājas lauks, Zaļenieku pag.)

 38. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Kupčas, Zaļenieku pag.)

 39. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Vanagi, Sesavas pag.)

 40. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Līdumi, Zaļenieku pag.)

 41. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Asni, Zaļenieku pag.)

 42. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Mazlegzdiņi, Kalnciema pag.)

 43. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Upenieki, Salgales pag.)

 44. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Pienenes, Cenu pag.)

 45. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Upenieki, Vilces pag.)

 46. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Stadiona iela 9, Ozolnieku pag.)

 47. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (“Tiltiņi”, Jaunsvirlaukas pagasts)

 48. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu otrajā izsolē (Ādītes ceļš 6, Emburga, Salgales pag.)

 49. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē (Rožlapas, Zaļenieku pag.)

 50. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Celtnieku iela 9-73, Āne, Cenu pagasts)

 51. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Bērzu iela 3-1, Tetele, Cenu pagasts)

 52. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu („Egles”-6, Jaunpēternieki, Cenu pagasts)

 53. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (Parka iela 3-7, Ozolnieki, Ozolnieku pag.)

 54. Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā investīciju projekta “Zaļenieku pagasta kultūras nama  energoefektivitātes paaugstināšana, pārbūve un teritorijas labiekārtošana” īstenošanai

 55. Par galvojuma sniegšanu SIA „ Ozolnieku KSDU” aizņēmumam projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Ozolniekos, Jelgavas novadā ” īstenošanai

 56. Par Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu

 57. Par zemes vienības domājamās daļas nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Stadiona iela 5B, Ozolnieki, Ozolnieku pag.)

 58. Par zemes vienības domājamās daļas nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Stadiona iela 5B, Ozolnieki, Ozolnieku pag.)