Novada ziņas
Erasmus+ projektā gūst pedagoģisko pieredzi valodu apmācībā un uzņēmējdarbībā

Laikā no 2019. gada 2. līdz 6. jūnijam Kalnciema vidusskolas pedagogi apmeklēja projekta vadības sapulci un apmācības Kalamatā, Grieķijā, kuras organizētas ES Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projektā Nr.2018-1-PL01-KA229-050770_4 “Entrepreneurship and language matters in life. Developing resourcefullness among students; learning how to set up a business” (“Uzņēmējdarbības un valodas loma dzīvē. Skolēnu atjautības attīstīšana; uzņēmuma izveidošanas apmācība”). 

Projekta pasākumā piedalījās arī pārstāvji no projekta partneru organizācijām Grieķijā, Polijā, Spānijā un Itālijā. Uzņemošā puse – Kalamatas 2. licejs (2nd Lykeo of Kalamata).

Projekta mērķis ir attīstīt skolēniem uzņēmējspējas un sociālās kompetences, iegūt praktisku informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu iepazīstot lokāla un starptautiska mēroga pieredzi, uzlabot svešvalodas zināšanas, paaugstināt motivācijas līmeni mācīties. Pedagogiem veicināt jaunu uzņēmējspēju, svešvalodu apgūšanas un apmācības metožu izstrādi aprobāciju. Piesaistītais ES finansējums veido 113900 EUR, Kalnciema vidusskolai attiecināmais ir 27464 EUR. Projekts noslēgsies 2020.gada augustā.

Dienaskārtībā tika iekļauti jautājumi par projekta vadību un finansēm. Izvērtētas projekta pirmā gada aktivitātes un plānotas turpmākās. Īpaša uzmanība tika vērsta uz jau notikušo mobilitāšu izvērtējumu Spānijā un Itālijā, kur organizētāji sastapās ar skolēnu uzvedības un pedagogu laika plānošanas problēmām. Līdz ar to, turpmāk pirms katras mobilitātes gan skolēniem, gan pedagogiem būs jānovada instruktāža par konkrētās valsts īpatnībām, darba stilu un sagaidāmiem rezultātiem. Latvijas gadījumā, šāda veida aktivitātes tiek rīkotas pirms un pēc katras mobilitātes, kas tika arī prezentēts kā labais piemērs, no kura partneri var mācīties. Tuvākā mobilitāte gaidāma oktobrī, kad visu partneru izglītības iestāžu pedagogi un skolēni, vadoties pēc projektā apstiprinātā budžeta, viesosies Latvijā. Starptautiskās nedēļas laikā dalībnieki apmeklēs stundas un praktiski darbosies saskaņā ar projekta mērķi un dienaskārtību Kalnciema vidusskolā, jāpiebilst, ka skolēni tiks uzņemti un izmitināti viesģimenēs. Līdz augusta beigām tiks precizētas gan personas, gan arī izveidota 5 dienu programma viesiem par tēmu - “Marketings un vadība/menedžments”, kur Kalnciema vidusskolai ir jāplāno un jāvada ar atbilstošu pievienoto vērtību saturiskā puse.  Paredzētas vēl 2 starptautiskās nedēļas, kur arī dosies Kalnciema vidusskolas pedagogi un skolēni, lai apgūtu jaunas zināšanas un prasmes Eiropas dimensijā, attiecīgi Polijā un Grieķijā.

Vizītes laikā dalībnieki apguva “Etwinning” platformas sniegtās iespējas projektā un to sasaisti ar aktivitātēm, kur nozīmīgu pienesumu var sniegt jebkurš no partneriem, iesaistot pedagogus un skolēnus. Turpinājumā tika apmeklēts kurss inovatīvas angļu valodas apmācībā, kas pedagogiem ir īpaši nozīmīgs ieguvums, jo arī projekta darba valoda ir angļu valoda.

Vizītes laikā dalībnieki veica stipro un vājo punktu analīzi projektam par aktivitātēm, kuras jau notikušas. Rezultāts ir pozitīvs un projekts veiksmīgi turpina savu dzīves ciklu.

Īpaša uzmanība tika pievērsta arī Erasmus+ projekta informācijas platformas “Mobility Tool” veiktspējai un nosacījumiem par informācijas pievienošanu gan aprakstoši, gan vadoties no projekta budžeta viedokļa un katra projekta partnera līdzatbildību. Tika rūpīgi arī analizēts administratīvo izmaksu izlietojums un tā sasaiste ar Erasmus+ vadlīnijām un projekta aktivitāšu plānu.

Iegūtās zināšanas tiks izmantotas ikdienas darbā, iegūtie kontakti – jaunu ideju ģenerēšanā un nākotnes projektiem. Partneri ir uzticami, labi sagatavoti, organizēti un pedagoģiski spēcīgi. Tie ir nosacījumi, lai virzītu jaunus projektus arī pēc konkrētā projekta beigām un gala atskaites iesniegšanas Aģentūrā.

Aktivitāte notiek Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekta Nr. 2018-1-PL01-KA229-050770_4 “Entrepreneurship and language matters in life. Developing resourcefulness among students; learning how to set up a business” (“Uzņēmējdarbības un valodas loma dzīvē. Skolēnu atjautības attīstīšana; uzņēmuma izveidošanas apmācība”) ietvaros, finansē EK.

Erasmus