Izglītība Projekti
Foto

Šā gada 2.decembrī, piedaloties projekta uzsākšanas sanāksmē (Kick-off meeting) Varšavā, Polijā, Garozas pamatskola kā partneris uzsāk darbu starptautiskā sadarbības partnerību projektā skolu sektorā.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Sadarbības  partnerības skolu izglītības sektorā projekts Nr. 2023-1-PL01-KA220-SCH000164851 “Erdkinder Montessori & Farm School” apvieno partnerus un to pieredzes no sešām valstīm: Polijas, Čehijas, Vācijas, Slovākijas, Norvēģijas un Latvijas. Projekta mērķis ir, izmantojot “Montessori Erdkinder&Farm School” metodi, veicināt ilgtspējības, vides apziņas un rūpes par vidi principus, paaugstināt partnerinstitūciju īstenoto aktivitāšu kvalitāti, kā arī veidot kapacitāti kopīgai rīcībai starpvalstu līmenī un sekmēt darbības starptautisko raksturu.

Projekta laikā partneri, kopīgi darbojoties un vienam otru papildinot, centīsies rast alternatīvas pieejas tradicionālajai izglītībai, lai ļautu skolēniem iegūt zināšanas darbojoties praktiski un sekmētu praktisko iemaņu izkopšanu, potenciāli palielinot viņu pašpaļāvību un sagatavojot viņus dzīvei ārpus skolas. Projekta īstenošanas laikā notiks arī skolotāju apmācības pasākumi, tādējādi paaugstinot pedagogu kompetences un prasmes un uzlabojot mācību procesa organizēšanu parnerinstitūcijās. Galvenās plānotās aktivitātes: izglītības programmu izstrāde un to ieviešana, skolēnu un pavadošo skolotāju mobilitāšu īstenošana saskaņā ar Montessori Erdkinder & Farm School metodi, kā arī jau iepriekš pieminētie personāla apmācības pasākumi. 

Projekta kick-off sanāksmes laikā dalībnieki iepazinās ar partneriem, to pieredzi un aktivitātēm projektā nospraustās tematikas jomā. Visām iestādēm ir iestrādnes Montesori metodes pielietošanā un “Eko” virziena īstenošanā. Tāpat sanāksmes laikā tika pārrunāti ar projekta uzsākšanu un ieviešanu saistītie jautājumi, noteiktas prioritātes, caurskatītas ar projekta vadību un saturu saistītās aktivitātes, to realizācijai paredzētais budžets, kā arī partneri vienojās par tālākajiem aktivitāšu īstenošanas laikiem/termiņiem. Tuvākie ieplānotie darbi: ar nākamā gada janvāri tiek uzsākts darbs pie izglītības programmām, savukārt martā – pedagogu apmācības pasākumi. 

Projekts tiek īstenots no 2023.gada 1.decembra līdz 2026.gada 31.maijam. Projekta kopējais finansējums 400 000 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Garozas pamatskolai projekta īstenošanai pieejamais finansējums: 60 520,00 EUR. 

Projekta koordinators – Jelgavas novada pašvaldības Projektu nodaļas izglītības projektu vadītājs Agris Dobrovoļskis (agris.dobrovolskis@jelgavasnovads.lv, +37163024805), projekta kontaktpersona Garozas pamatskolā – Eva Čata (evacata99@gmail.com). 

logo