Iedzīvotājiem Sabiedrības līdzdalība

Jelgavas novada pašvaldība līdz 15. februārim aicina paust viedokli par saistošo noteikumu projektu saistībā ar iedzīvotāju padomju izveidi, kas noteiks to kompetences, ievēlēšanu, darba organizāciju un atbildību līdzdalības budžeta īstenošanā.

Lai iedzīvotāji aktīvāk iesaistītos novada attīstībā un spētu pilnvērtīgāk  ietekmēt savas pašvaldības lēmumus, Jelgavas novada pašvaldībā jau aizvadītajā gadā aizsākts iedzīvotāju padomju veidošanas process.

“Jau veidojot un izstrādājot iedzīvotāju padomes nolikumu, diskutējām un tikāmies ar pagastu iedzīvotājiem. Pērn izsludinājām arī viedokļu izteikšanas termiņu, saņemot vairākus iedzīvotāju priekšlikumus. Jaunie saistošie noteikumi izstrādāti ne vien balstoties uz vadlīnijām Pašvaldību likumā, bet arī uzklausot iedzīvotāju priekšlikumus. Prieks, ka iedzīvotājiem ir interese par šo procesu. Tas sniedz apliecinājumu, ka iedzīvotāji iesaistīsies gan iedzīvotāju padomju veidošanā, gan to darbā,” teic Jelgavas novada pašvaldības priekšsēdētājs Madars Lasmanis.

Aicinām novada iedzīvotājus iepazīties ar jauno saistošo noteikumu projektu pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv sadaļā Saistošo noteikumu projekti. Priekšlikumus vai iebildumus var iesniegt līdz 2024. gada 15. februārim, sūtot tos Jelgavas novada pašvaldībai uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv vai rakstiski uz adresi Pasta iela 37, Jelgava, LV-300. Pēc sabiedrības viedokļu apkopošanas saistošie noteikumi tiks virzīti izskatīšanai un apstiprināšanai domes sēdē. Nākamais solis būs pieteikšanās formu izstrāde un izsludināšana, nosakot padomju dalībnieku sastāvu.

Nodrošinot katras administratīvās teritorijas pārstāvniecību, Jelgavas novadā iecerēts izveidot 16 padomes, katrā pagastā pa vienai. Svarīgi, lai padomēs darbotos dažādu jomu, vecuma, interešu pārstāvji, tādēļ pieteikties aicināts būs ikviens -  vai tas būtu kāds uzņēmējs, pensionārs, jaunietis, jaunā māmiņa, bezdarbnieks, vai kāds cits. Vienīgais ierobežojošais faktors ir vien vecums – personai, kas vēlēsies darboties iedzīvotāju padomē jābūt 16 gadus vecai. Un par padomes locekli nevarēs būt domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors vai izpilddirektora vietnieki.

Pašvaldība par pieteikšanos padomes locekļa amatiem informēs pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv un informatīvajā izdevumā “Jelgavas novada ziņas”. Pēc padomju locekļu kandidātu saraksta publiskošanas sekos padomes vēlēšanas, kuras pagastos organizēs klātienē. Kandidātus padomes sastāvam varēs izvirzīt pagasta iedzīvotāji, bet, ja kandidāts tiek izvirzīts pēc citu iedzīvotāju iniciatīvas, tad jābūt pievienotai izvirzītā iedzīvotāja piekrišanai. Tāpat pretendents varēs pieteikt arī pats sevi.  Pēc padomju izveides iesaistītajiem dalībniekiem sēdes būs jāsasauc ne retāk kā divas reizes gadā, vai biežāk, ja to pieprasa padomes vairākums. Padomes sēžu organizēšanai varēs izmantot pašvaldības īpašumā esošās telpas, iekārtas un aprīkojumu, iepriekš to saskaņojot. Padomes locekļu darbs nebūs algots.

Iedzīvotāju padome būs konsultatīva institūcija, kas izveidota pēc iedzīvotāju iniciatīvas, lai nodrošinātu vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību un Jelgavas novada pašvaldības teritorijas attīstību, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību kopējam labumam.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis’’.