Sabiedrības līdzdalība

Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

2022. gada 20. janvāris

Paredzētās darbības nosaukums

Meža autoceļa “Līves stiga” būvniecība

Iesniedzējs

AS “Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Tālr. +371 67610015, e-pasts: lvm@lvm.lv

Paredzētās darbības norises vietas adrese

AS „Latvijas valsts meži” Zemgales reģiona, Līvbērzes iecirkņa 148., 149., 150., 156., 157. un 158. kvartālos (kad. Apz. 54620040023), Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, īpašumā “Līvbērzes mežs” (kadastra Nr. 54620040018).

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas Natura 2000 teritorijā, kā arī nešķērso un nepiekļaujas nevienam mikroliegumam vai tā buferzonai.

Dabas liegums “Līvberzes liekņa” atrodas 2.80 km attālumā no plānotā ceļa un dabas liegums “Kaigu purvs” – 3.5 km attālumā.

150. kvartāla 3., 16., 18.,  20., 21. nogabalā un 158. kvartāla 1. nogabalā lokalizējas aizsargājams biotops “Veci vai dabiski boreāli meži”, 158. kvartāla 1. nogabalā konstatēta īpaši aizsargājamas sugas atradne – Dakšveida mecgērija (Metzgeria furcate).

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Neatrodas

 

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas

Informācija par paredzēto darbību

Plānota meža autoceļa “Līves stiga” būvniecība AS „Latvijas valsts meži” Zemgales reģiona, Līvbērzes iecirkņa 148., 149., 150., 156., 157. un 158. kvartālos (kad. Apz. 54620040023), Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, īpašumā “Līvbērzes mežs” (kadastra Nr. 54620040018).

Paredzētās darbības laikā plānots veikt meža autoceļa ar nobrauktuvēm, transporta maiņas un apgriešanās laukumiem būvniecību. Meža autoceļš “Līves stiga” tiks ekspluatēts meža apsaimniekošanas un aizsardzības vajadzībām, kā arī būs pieejams publiskai lietošanai. Paredzētā ceļa garums ~ 1.98 km.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Zemgales reģionālajā vides pārvaldē Kazarmes ielā 17a, Jelgava, LV-3007, elektroniski zemgale@ vvd.gov.lv