Publiskās apspriešanas

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

Iesniegums: 2022. gada 23. novembrī

Paredzētās darbības nosaukums

Asfaltbetona un otrreizējo minerālo materiālu ražotnes ierīkošana

Iesniedzējs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””, reģistrācijas numurs 41703001139, Satiksmes iela 7, Jelgava, LV-3007

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Nekustamais īpašums “Igates grantsbedres” ar kadastra numuru 5490 002 0058, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5490 002 0058, Vilces pagasts, Jelgavas novads

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Neatrodas

Atrašanās virszemes

ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas

Informācija par paredzēto darbību

Paredzēts uzsākt būvgružu pārstrādi, atgūstot atkārtoti izmantojamus materiālus. Būvgruži, kas tiek klasificēti kā nebīstami būvniecības atkritumi, tiks pārstrādāti – drupināti un/vai sijāti – saražojot būvniecībai derīgus un pieprasītus otrreizējos materiālus. Plānotais kopējais pieņemto būvgružu apjoms – līdz 27 375 t/gadā, paredzot, ka vienlaicīgi uzglabāšanas laukumā atradīsies līdz 7000 t pieņemto būvgružu, kā arī atšķirotais un/vai pārstrādātais materiāls. Saražotais otrreizējais materiāls tiks izmantots gan esošajās ražošanas darbībās (asfaltbetona ražošana), gan kā pieberamais materiāls ceļu būves objektos, gan pārdots kā materiāls citiem uzņēmumiem/klientiem. Plānotās darbības īstenošanai nepieciešamais laukums ir esošs ar daļēju cieto segumu, kas tiks atjaunots un hermetizēts, pielietojot dubulto virsmas apstrādi.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, vai elektroniski: ap@vvd.gov.lv.