Sabiedrības līdzdalība

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienests informē, ka 28.09.2023. ir reģistrējusi iesniegumu ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai paredzētajai darbībai:

Paredzētās darbības iesnieguma

iesniegšanas datums

 

25.09.2023.

Paredzētās darbības nosaukums

Derīgo izrakteņu ieguve perspektīvajā smilts atradnē “Jaunsudrabiņi” apmēram 17 ha platībā.

Iesniedzējs

Fiziska persona

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Jelgavas novads, Valgundes pagasts,

nekustamais īpašums “Jaunsudrabiņi” (kadastra Nr. 5486 002 0005)

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5486 002 0005.

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas

teritorijā

 

Darbības vieta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā neatrodas.

Atrašanās Rīgas

jūras līča piekrastes aizsargjoslā

 

Darbības vieta Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā neatrodas.

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

 

Darbības vieta virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā neatrodas.

 

 

 

 

 

 

Informācija par paredzēto darbību

Paredzēta darbība ir derīgo izrakteņu ieguve apmēram 17 ha platībā. Atradnes priekšizpētē konstatēts, ka atradnē ir N kategorijas derīgā izrakteņa (smilts) krājumi 2546,05 tūkstoši m3. Augsne un neizmantotā segkārta, ja tāda būs, pēc karjera izstrādes, tiks izmantota karjera rekultivācijai, lēzenu nogāžu izveidošanai. Derīgo materiālu plānots iegūt tikai ņemot vērā faktisko pieprasījumu. Derīgo materiāls netiks apstrādāts. Smilts ieguvei virs gruntsūdens līmeņa ieguvei piemērota tehnika ir ekskavators vai frontālais iekrāvējs. To no ieguves kāples vai krautnes var iekraut transportlīdzeklī un aiztransportēt realizācijai. Atradnes ģeoloģiskajā priekšizpētē konstatēts, ka gruntsūdens līmenis visā atradnes teritorijā ir no 1,00- 1,70 m dziļumam no zemes virsmas, tāpēc derīgā materiāla ieguvei lielākoties izmantos zemes smēlēju. Ar zemes smēlēju izsmelto derīgo materiālu uzkraus krautnēs ūdens notecināšanai turpat atradnes teritorijā. Pēc tam to iekraus transportlīdzekļos iekraus ar frontālo un

aiztransportēts realizācijai.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 09.10.2023. var rakstiski iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv vai izmantojot eAdresi.