Sabiedrības līdzdalība Vide

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam, Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums 03.01.2024
Paredzētās darbības nosaukums MAC Veļas ceļš būvniecība, Zemgales reģiona Līvbērzes meža iecirknī, ID 12561
Iesniedzējs AS „Latvijas valsts meži” Reģ. nr.40003466281, Vaiņodes iela 1, Rīga, LV1004, lvm@lvm.lv
Paredzētās darbības norises vietas adrese AS “Latvijas Valsts meži” Zemgales reģiona Līvbērzes iecirkņa 63., 66. un 67. kvartāls.
Nekustamā īpašuma “Tumšais mežs” (kadastra Nr. 46680020066) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 46680020066, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads;
Nekustamā īpašuma “Drabiņu mežs” (kadastra Nr. 54860050077) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54860050077, Valgundes pagasts, Jelgavas novads.
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Neatrodas
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā Neatrodas
Atrašanās virszemes
ūdensobjektu aizsargjoslā
Neatrodas
Informācija par paredzēto darbību Meža infrastruktūras objekta: meža autoceļš “Veļas ceļš”, būve. Ceļa aptuvenais garums 1 km, plānotais ceļa virsplatums 4.5 m. Darbības rezultātā plānots izbūvēt meža autoceļu ar nobrauktuvēm, transporta maiņas laukumiem un apgriešanās laukumiem meža apsaimniekošanas un aizsardzības, t.sk. aizsardzībai pret uguni, vajadzībām, kā arī sabiedrībai publiskai lietošanai.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 17.01.2024 rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 vai elektroniski ap@vvd.gov.lv.