Iedzīvotājiem Sabiedrības līdzdalība

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam, Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums 23.01.2024
Paredzētās darbības nosaukums MAC Vīlantu ceļš būvniecība
Iesniedzējs Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”
Paredzētās darbības norises vietas adrese Valsts mežs, Cenu pagasts, Jelgavas novads, zemes kadastra apzīmējums 54440040066 (Zemgales reģiona Klīves meža iecirknī, ID 12565 49;50;51;56 kvartāli)
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā Neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā
Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā
Informācija par paredzēto darbību Meža autoceļa “Vīlantu ceļš, būve. Ceļa aptuvenais garums 1.41 km. Plānots uzbūvēt jaunu meža autoceļu ar ceļa klātnes platumu 4,5m, nobrauktuvēm, izmainīšanās un apgriešanās vietām. Meža autoceļš kalpos uzņēmuma saimnieciskās darbības un meža apsaimniekošanas nodrošināšanai (tai skaitā uguns apsardzībai). Paredzamais smilts apjoms – 2600 m3, grants apjoms – 1500 m3.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 2025. gada 5. februārim rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, vai elektroniski: ap@vvd.gov.lv.