Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam, Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums 23.01.2024.
Paredzētās darbības nosaukums Meža autoceļa „ Rājumu ceļa pagarinājums” būvniecība
Iesniedzējs AS “Latvijas valsts meži”, Reģ. Nr. 40003466281, Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, tālr.: 67610015, e-pasts: lvm@lvm.lv
Paredzētās darbības norises vietas adrese Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80800150520 un 54440040066, Olaines pagasts, Olaines novads un Cenu pagasts, Jelgavas novads
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Neatrodas
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā Neatrodas
Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā Neatrodas
Informācija par paredzēto darbību Jaunais meža autoceļš būs 2,5 km garš un 4,5 m plats ar nobrauktuvēm, izmainīšanās vietām un apgriešanās laukumu. Trases platums 20-22 m. Plānots veikt jaunu caurteku izbūvi. Paredzamais smilts apjoms – 2300 m3 , grants apjoms – 1300 m3 (šie apjomi tiks precizēti). Darbība tiek plānota meža masīvā apmēram 930 m attālumā no dārzkopības kooperatīva “Bērziņi”.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 06.02.2024. rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv.