Publiskās apspriešanas

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam: 

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums Iesniegums: 2022. gada 22. septembris
Paredzētās darbības nosaukums Projekta “Galvenās valsts mikromobilitātes
infrastruktūras posmā Dobele – Rīga izpēte” izstrāde
Iesniedzējs VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas numurs
40003344207
Paredzētās darbības norises
vietas adrese
Dobeles novads, Jelgavas novads, Olaines novads,
Mārupes novads, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem: 46520030151, 46520050358,
46520050357, 46520060137, 54520040256,
54520020198, 54520031866, 54620100947,
54620100945, 54660011151, 54440020090,
54440030230, 54440030317, 54440030316,
54440030307, 80800110450, 80800080459,
80800080501, 80800080460, 80800080462,
80800040048, 80800040038, 80800010429,
80760080244, 80760071612, 01001079010,
46520050040, 46520050231, 46520050430,
46520050126, 46520050220, 46520050250,
46520050049, 46520050290, 46520050365,
46520050257, 46520050154, 46520050365,
46520050266, 46520050340, 46520050355,
46520050109, 46520050021, 46520060235,
46520060099, 46520060009, 46520060017,
54520040080, 54520040090, 54520040432,
54520040292, 54520040139, 54520040006,
54520040341, 54520040127, 54520020181,
54520031812, 54520030403, 54520030350,
54520030435, 54620100885, 54660010903,
54660010770, 54660011309, 54440020124,
54440020150, 54440020123, 54440020002,
54440020003, 54440020002, 54440020151,
54440030261, 54440030013, 54440030016,
54440030280, 54440030320, 54440030057,
80800110223, 80800110225, 80800110224,
80800110220, 80800110024, 80800110193,
80800110159, 80800110127, 80800110035,
80800110194, 80800110123, 80800110334,
80800110555, 80800110116, 80800110614,
80800110423, 80800110482, 80800110410,
80800110140, 80800110028, 80800110186,
80800110336, 80800110443, 80800110029,
80800110030, 80800080629, 80800080150,
80800080180, 80800080804, 80800080189,
80800080059, 80800080063, 80800080061,
80800080066, 80800080069, 80800080502,
80800080168, 80800030085, 80800040019,
80800040017, 80800010075, 80800010132,
80760080412.
Atrašanās īpaši aizsargājamā
dabas teritorijā
Neatrodas
Atrašanās Rīgas jūras līča
piekrastes aizsargjoslā
Neatrodas
Atrašanās virszemes
ūdensobjektu aizsargjoslā
Atrodas Stūnīšu ezera aizsargjoslā, kā arī trases šķērsos
upes Bērze, Šķilbes dārza grāvis, Ālave, Strautiņauce,
Auce, Puktu grāvis, Dorupīte, Tērvete, Iecava, Misa, Pupla
Informācija par paredzēto darbību Paredzēts uzbūvēt gājēju un velosipēdu ceļu (atsevišķās
vietās kopīgu gājēju un velosipēdu ceļu) no asfaltbetona
seguma 3,5 m platumā (atsevišķās vietās 2,5 m platumā).
Kopējais garums paredzēts 49.62 km. Paredzētais
mikromobilitātes trases garums katrā no pašvaldībām (tai
skaitā izmantojot esošo vai saistītajos projektos paredzēto
infrastruktūru): Dobeles novads – 7 523 m, Jelgavas
novads – 21 152 m, Olaines novads – 19 037 m, Mārupes
novads – 1 908 m.
Mikromobilitātes infrastruktūra paredzēta autoceļu P97,
P100, A8 un V13 nodalījuma joslās, atsevišķās vietās tā
skar privātīpašumus. Mikromobilitātes infrastruktūrai
paredzētas arī divlīmeņu gājēju pārejas (pārvadi vai
tuneļi), neliela izmēra tilti, caurtekas kā arī satiksmes
organizācijas tehniskie līdzekļi.
Paredzētās darbības būvniecība ietvers: augu zemes
noņemšanu, esošo inženiertīklu pārvietošanu (ja būs
nepieciešams), ierakuma/uzbēruma izbūvi, tiltu, caurteku,
divlīmeņu gājēju pāreju izbūvi, gājēju un velosipēdu ceļa
segas konstrukcijas izbūvi, esošo nomaļu sakārtošanu,
apzaļumošanas darbus un labiekārtojumu, satiksmes
organizācijas izbūvi.

 

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, vai elektroniski: ap@vvd.gov.lv.