Publiskās apspriešanas

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums Iesniegums: 2022. gada 26. jūlijs
Paredzētās darbības nosaukums Gājēju – velosipēdistu ceļš gar autoceļu P93 “JelgavaIecava” posmā no Ānes un Teteles ciemiem līdz Jelgavai 
Iesniedzējs VSIA “Latvijas Valsts Ceļi”, reģistrācijas numurs 40003344207
Paredzētās darbības norises vietas adrese Nekustamais īpašums “Satiksmes mezgls A8-P93” ar kadastra numuru 5444 007 0363, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5444 007 0361, nekustamais īpašums “Autoceļš P93” ar kadastra numuru 5444 007 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5444 008 0150, 5444 007 0364 un 5444 007 0365, Cenu pagasts, Jelgavas novads
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Neatrodas
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā Neatrodas
Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā Neatrodas
Informācija par paredzēto darbību Paredzēts veikt būvdarbus kopīga gājēju un velosipēdistu ceļa izbūvei: a) koku un krūmu ciršana, b) grāvju un caurteku būvniecība, saglabājot vai pārbūvējot esošās ūdensnotekas, c) kopīga gājēju un velosipēdistu ceļa ar asfalta segumu būvniecība (~3037m), d) sabiedriskā transporta pieturu pārbūve, e) apgaismojuma izbūve, f) labiekārtojuma elementu (sols, atkritumu urna) uzstādīšana, apzaļumošana.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, vai elektroniski: ap@vvd.gov.lv.