Publiskās apspriešanas

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam, Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu.

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums 7.03.2022., 19.04.2022. 
Paredzētās darbības nosaukums Valsts nozīmes ūdensnotekas Misa (ŪSIK kods 3842:01, pik.150/20-433/20) atjaunošana
Iesniedzējs VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Reģ. Nr.40003338357, Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901 
Paredzētās darbības norises vietas adrese Meliorācijas kadastra Nr.3842:01, pik.150/20-433/20 Cenu pagasts, Jelgavas novads, Olaines pagasts, Olaines novads, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, vietām daļēji saslēdzas ar bioloģiski vērtīgu zālāju 6270 Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā Neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā
Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā Atrodas virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā
Informācija par paredzēto darbību Misas atjaunojamā posma garums ir 28,30 km, ūdensnotekas kopējais sateces baseins – 922,60 km2 . Teritorijas platība, kurā paredzēts veikt atjaunošanas darbus, ir ~ 60,0ha. Nepieciešams izvākt no gultnes kritalas, sakritušo koku sablīvējumus, novākt nogāžu, krastu apaugumu izskatot iespēju atstāt lielus kokus ūdensnotekas noēnošanai. Ūdensnoteku paredzēts pārtīrīt ar peldošo ekskavatoru un vienkausa ekskavatoru no ūdensnotekas krasta, nojaucot aizsprostojumus, izņemot grunts sanesumus, biomasu, likvidējot nogāžu noslīdējumus. Izrakto grunti, sanesumus paredzēts nolikt ūdensnotekas krastā. Paredzēts pārbūvēt polderu spiedvadus, izbūvēt aizsargdambju slapjās nogāzes nostiprinājumus, atjaunot gultnes un nogāžu nostiprinājumus pie tiltiem. Pēc gultnes pārtīrīšanas atjaunos drenu iztekas. Pārtīrīšana tiks veikta mazūdens periodā, sākot no gultnes lejasgala. Iespējamais būvdarbu izpildes laiks – 2023., 2024.gads, ievērojot ekspertu noteikto liegumu zivju nārsta laikā. No Misas izrokamais grunts, sanesumu, biomasas, ūdensaugu apjoms tiks aprēķināts, veicot būvprojekta izstrādi. Projektētāji uzmērīs gultnes šķērsprofilus un veiks aprēķinus. Nepieciešamais gultnes šķērsprofils atkarīgs no Misas hidroloģisko un hidraulisko aprēķinu rezultātiem. Bez tam, gultnes dibena atzīmei ir jānodrošina drenu ūdeņu aizvadīšana no nosusinātām platībām. Būves tehniskās apsekošanas atzinumā noteiktais aptuvenais izrokamais apjoms – 280 000 m3 . Paredzēto darbu ietvarā atsevišķos posmos ietilpst arī aizsargdambja būvniecība.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv.