Publiskās apspriešanas

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka 03.04.2023. ir reģistrējusi iesniegumu ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai paredzētajai darbībai:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

03.04.2023.

Paredzētās darbības nosaukums

Smilts ieguve smilts atradnē “Noras 2022” 1,872 ha platībā

Iesniedzējs

SIA “GS Resursi” (reģ.Nr. 42103068781; Slapjā iela 10A, Liepāja)

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Nekustamais īpašums “Igates grantsbedres” ar kadastra numuru 5490 002 0058, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5490 002 0058, Vilces pagasts, Jelgavas novads

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Darbības vieta īpaši aizsargājamās dabas teritorijās neatrodas.

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Darbības vieta Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā neatrodas.

Atrašanās virszemes

ūdensobjektu aizsargjoslā

Darbības vieta virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā neatrodas.

Informācija par paredzēto darbību

Nekustamajā īpašumā “Noras”, Vilces pagastā ir paredzēta smilts ieguve smilts atradnē “Noras 2022” 1,872 ha platībā. Smilts ieguve ir paredzēta ar atklāto paņēmienu gan virs, gan zem gruntsūdens līmeņa. Kopējais iegūstamais smilts daudzums līdz 251.41 tūkst. m3 . Gada laikā paredzēts iegūt smilti 50-100 tūkst.m3 . Smilts ieguve tiks veikta gaišā dienas laikā.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 2023.gada 30.jūlijam var rakstiski iesniegt Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv.