Novada ziņas
Izglītības iestāžu pedagogi gūst pieredzi un zināšanas ārvalstīs

Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi, kuri ir arī mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji, skolu metodisko komisiju vadītāji, direktori un direktoru vietnieki pilnveido savas profesionālās prasmes dažādos kursos ārpus Latvijas.

Pašlaik strukturētos kursus “Projekta un kompetenču pieeja mācību saturā” Briselē, Beļģijā apmeklē pārstāvji no Elejas vidusskolas, Staļģenes vidusskolas un Šķibes pamatskolas. Savukārt strukturētos kursus “Klases vadības risinājumi skolotājam” Florencē, Itālijā apmeklē pārstāvji no Svētes pamatskolas, Šķibes pamatskolas un Staļģenes vidusskolas.

Pēc rudens brīvlaika Kalamatā, Grieķijā kursus par lokālpatriotisma tēmas iekļaušanu mācību priekšmetos apmeklēs pārstāvji no Elejas vidusskolas, Staļģenes vidusskolas un Līvbērzes pamatskolas.

Kā arī  novembra beigās pārstāvji no Kalnciema pagasta vidusskolas un Elejas vidusskolas apmeklēs strukturētos kursus, apgūstot uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanas iespējas audzēkņiem.

Pēc kursiem dalībnieki izstrādās ieteikumus un priekšlikumus strukturēto kursu laikā apgūto paņēmienu un metožu pārnesei novada izglītības iestāžu mācību satura uzlabošanai. Kā arī dalīsies pieredzē ar kursos gūtajām zināšanas ar skolas un visa novada izglītības iestāžu kolēģiem.

Strukturēto kursu apmeklēšana ir iespēja arī satikt kolēģus no citām Eiropas valstīm, iepazīt citu valstu pieredzi izglītības reformu norisē, uzzināt par inovācijām un meklēt jaunas sadarbības iespējas ar citu valstu kolēģiem.

Pedagogi strukturētos kursus apmeklē Erasmus + programmas 1.pamatdarbības skolu izglītības sektora mobilitātes projekta “Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide kvalitatīva izglītības satura nodrošināšanai” (Nr. 2018-LV01-KA101-046779). ietvaros. Projektu 20785,00 Eur apmērā finansē Eiropas Komisija.

 

Projekta vadītāja:

Lelde Šantare

Erasmus