Komiteju sēdes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr.2

22.03.2023. plkst. 10:00.
Attālināti.

 

  1. Par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā
  2. Par Jelgavas novada Kultūras pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
  3. Par Vilces pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
  4. Par noteikumu “Jelgavas novada pašvaldības finansēto pedagoģisko darbinieku un tehniskā atbalsta personāla darba samaksas noteikšanas un darba slodžu sadales kārtība” apstiprināšanu
  5. Par  iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā novērtē Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” apstiprināšanu
  6. Par Finansiālā atbalsta piešķiršanas kultūras projektiem komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
  7. Par saistošo noteikumu “Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Jelgavas novadā” apstiprināšanu
  8. Informatīvs- Mūžizglītība, karjeras izglītība un darbs ar jaunatni: attīstot kompetences un veidojot iespējas