Iedzīvotājiem Sabiedrības līdzdalība

Jelgavas novada pašvaldība līdz 13. februārim aicina izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu “Jelgavas novada administratīvās teritorijas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”, kas regulē kārtību, kā novadā tiek apsaimniekoti sadzīves atkritumi. Jaunajos noteikumos virkne nosacījumu gan atkritumu apsaimniekotājiem, gan atkritumu radītājiem jau ir zināmi, bet būtiskākie papildinājumi saistīti ar bioloģisko atkritumu šķirošanu.

Jaunajos noteikumos ir pārskatītas prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam un pārvadāšanai ciema un ārpusciema teritorijās, kā arī iespēja samazināt sadzīves atkritumu izvešanas biežumu individuālo māju sektoram, ja iedzīvotāji iesaistās dalīto atkritumu savākšanas un šķirošanas sistēmā. Savukārt apsaimniekotājiem - noteiktas prasības paredzēt atkritumu ārpuskārtas izvešanu un klientu informēšanas kārtību gadījumos, ja atkritumu izvešana tehnisku iemeslu dēļ noteiktajā laikā nenotiks, nosakot tuvāko iespējamo atkritumu izvešanas laiku.

“Saistošo noteikumu otrajā nodaļā rasta iespēja, piemēram, vientuļiem pensionāriem, kuru statuss reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā, nešķirotu sadzīves atkritumu konteineru iztukšošanas biežumu noteikt ne retāk kā vienu reizi 12 nedēļās. Tāpat individuālo māju īpašnieki var samazināt noteikto nešķiroto atkritumu konteineru iztukšošanas biežumu, nosakot to divas reizes mazāku, ja viņš iesaistās dalītās atkritumu savākšanas sistēmā, nodrošinot, ka īpašumā radītie atkritumi (bioloģiski noārdāmie, plastmasa, papīra, metāla un stikla iepakojums) tiek savākti dalīti vai kompostēti noteiktajā kārtībā”, teic Jelgavas novada pašvaldības Vides pārvaldības nodaļas vadītāja Dace Gražule.

Noteikumos atsevišķi uzskaitīti atkritumu radītāju, kā arī nekustamā īpašnieka un atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības. Ikvienam atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums piedalīties un iekļauties pašvaldības noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas, tai skaitā dalītās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savākt un šķirot savus radītos sadzīves atkritumus, tai skaitā bioloģiskos atkritumus, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldībai ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā zonā. 

Jaunie saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz izmaiņām atkritumu apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos, kā arī Atkritumu apsaimniekošanas plānu 2021-2028.gadam un Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novadu atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna 2023.-2027.gadam izstrādi. Visu šo normatīvo dokumentu mērķis ir samazināt atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu, palielināt atkritumu šķirošanas iespējas, veicināt aprites ekonomikas principu īstenošanu reģionā, kā arī uzlabot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti un pieejamību.

Atgādinām, ka Jelgavas novada administratīvā teritorija ir sadalīta divās atkritumu apsaimniekošanas zonās: 1. zonā – Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastu teritorijas, ko apsaimnieko SIA “CleanR”, un 2. zonā – Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagastu teritorijas, kur atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA “Jelgavas novada KU”.

Vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību, ka sākot ar 2024. gada 1. janvāri visā valstī atkritumu apsaimniekotājiem ir  pienākums nodrošināt bioloģisko atkritumu šķirošanas iespējas, kas palielinātu atkritumu šķirošanas apjomu. Tādēļ  papildus jau esošajiem atkritumu konteineriem tuvākajā laikā uzradīsies vēl viens konteiners, brūnā krāsā, kurā varēs šķirot virtuves un dārza atkritumus.

Jelgavas novada ciemu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem, valdītājiem vai lietotājiem, sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, būs jāiesaistās bioloģisko atkritumu dalītajā savākšanas sistēmā, nodrošinot, ka pie dzīvojamām mājām tiek novietoti bioloģisko atkritumu dalītai vākšanai paredzētie konteineri. Savukārt, ja individuālo dzīvojamo māju īpašnieki, valdītāji vai lietotāji ir ieviesuši savā mājsaimniecības teritorijā mājkompostēšanu, kas ir reģistrēta atbilstoši saistošo noteikumu kārtībai, iedzīvotāji var neizvietot pie ēkas bioloģisko atkritumu dalītai vākšanai paredzētos konteinerus. Lai apliecinātu mājkompostēšanas esamību, individuālās dzīvojamās mājas īpašnieks, valdītājs vai lietotājs iesniedz atkritumu apsaimniekotājam apliecinājumu, kurā norāda īpašuma adresi un plānoto komposta apjomu (m3 gadā)”, skaidro D. Gražule.

Lai noslēgtu līgumu par bioloģisko atkritumu regulāru izvešanu, iedzīvotājiem pie sava attiecīgā apsaimniekotāja jāaizpilda pieteikums. “Jelgavas novada KU” mājaslapā tas pieejams elektroniski vai arī klienti gaidīti klātienē Jelgavā - Lielā iela 5/7 pirmajā stāvā. SIA “CleanR” privātmāju iedzīvotājus pieteikties bioatkritumu konteineriem aicina klientu pašapkalpošanās vietnē manai.videi.lv, sūtot e-pastu: kc@cleanr.lv vai zvanot 67111001, savukārt daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji konteineram var pieteikties pie nama apsaimniekotāja.

Saistošie noteikumi paredz virkni arī citu nosacījumu gan atkritumu apsaimniekotājam, gan atkritumu radītājiem, kas jāievēro, – piemēram, prasības liela izmēra atkritumu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu.

Aicinām visus novada iedzīvotājus iepazīties ar jauno saistošo noteikumu projektu un līdz 2024.gada 13.februārim iesniegt savus priekšlikumus vai iebildumus, sūtot tos Jelgavas novada pašvaldībai uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv vai rakstiski uz adresi Pasta iela 37, Jelgava, LV-300.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties ŠEIT.

Pēc sabiedrības viedokļu apkopošanas saistošie noteikumi tiks virzīti izskatīšanai un apstiprināšanai februāra domes sēdē. Jaunie saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novadā stāsies spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņošanas un to publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”.