Foto

Jelgavas novada pašvaldība līdz 2024. gada 17. maijam aicina izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu “Jelgavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”, kas nosaka vienotu kārtību, kādā tiek veikta Jelgavas novada pašvaldības teritorijas kopšana, būvju uzturēšana un veicami teritorijas sakopšanas darbi nekustamā īpašuma teritorijā.

“Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, ņemot vērā iedzīvotāju visbiežāk izteiktās sūdzības un ieteikumus, un par noteikumu neievērošanu paredzēta administratīvā atbildība. Īstenojot šādus teritorijas kopšanas nosacījumus, tiek saglabāts brīvprātības princips – īpašnieks drīkst pļaut zālājus biežāk nekā minimumā noteikto, taču vienlaikus netiek sodīts par to, ja zālāja apsaimniekošanu īsteno dabai draudzīgā veidā. Ieviešot nosacījumu par invazīvo augu sugu kontroli, tiktu nodrošināts vismaz nepieciešamais minimums – tās neizplatītos tālāk ar sēklām. Ieteiktie nosacījumi būtu viegli kontrolējami,” skaidro Īpašuma pārvaldes Vides pārvaldības nodaļas vadītāja Dace Gražule.

Saistošie noteikumi paredz, ka nekustamo īpašumu īpašniekam vai faktiskajam lietotājam sava īpašuma robežās jānodrošina tā uzturēšana, piemēram, regulāra zāles pļaušana - ciemu teritorijās ārpus nožogojuma zāles garums nedrīkstēs pārsniegt 20 cm, izņemot speciāli ierīkotās dabīgo puķu pļavās un lauksaimniecības zemēs, kur pļaušana veicama vismaz reizi gadā līdz 1. septembrim. Arī ārpus ciemu teritorijām zāles pļaušana jāveic vismaz reizi gadā līdz 1. septembrim, bet pēc šī termiņa līdz veģetācijas perioda beigām zāles garums nedrīkstēs pārsniegt 20 cm, lai nepieļautu ugunsbīstama kūlas slāņa veidošanos

Tāpat zemes īpašniekam jāveic invazīvo augu sugu, piemēram, Sosnovska latvāņa, ierobežošana, nepieļaujot to ziedēšanu un tālāku izplatīšanos, lai nodrošinātu gājēju ietves vai ceļa pārredzamību, jānodrošina uz īpašuma robežas vai ceļa nodalījuma joslās augošo krūmu, dzīvžogu vai koku vainagu kopšana. Savukārt ziemas periodā - ja uz ēkas jumta, karnīzes, ūdens notekcaurules vai balkona atrodas sniegs, lāstekas vai ledus, kas rada apdraudējumu, teritorija ap bīstamo vietu jānorobežo un ne vēlāk kā 24 stundu laikā no teritorijas norobežošanas brīža sniegs vai ledus jānotīra un jānovāc no ietvēm un gājēju celiņiem, braucamās daļas un citām vietām, kur tas var traucēt gājēju vai transporta kustībai.

Saistošie noteikumi nosaka arī prasības būvju uzturēšanai, proti, būves īpašniekam vai apsaimniekotājam jānovērš nepiederošu personu iekļūšana un uzturēšanās būvē, jālikvidē uz būvju fasādēm vai citām ārējām konstrukcijām, kā arī lietus ūdens novadīšanas sistēmām, augoši krūmi, koki, sūnas, vīteņaugi un citi augi, kā arī - nedrīkst pieļaut būvju vēsturisko un dekoratīvo elementu bojājumus. Atsevišķas prasības attiecas uz būvju uzturēšanu ainaviski vērtīgās teritorijās, kas noteiktas pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā.

Aicinām visus novada iedzīvotājus iepazīties ar jauno saistošo noteikumu projektu un līdz 2024.gada 17.maijam iesniegt savus priekšlikumus vai iebildumus, sūtot tos Jelgavas novada pašvaldībai uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv vai rakstiski uz adresi Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties ŠEIT.

Pēc sabiedrības viedokļu apkopošanas saistošie noteikumi tiks virzīti izskatīšanai un apstiprināšanai maija domes sēdē. Jaunie saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Jelgavas novadā stāsies spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņošanas un to publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”.