Iedzīvotājiem Konkurss Projekti
Mēs savai videi

Jelgavas novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs savai videi 2024” jauno kārtu, lai dotu iespēju iedzīvotājiem pašiem līdzdarboties savas apkārtējās vides uzlabošanā! Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2.aprīlis

Konkursā var piedalīties Jelgavas novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas), kā arī novadā deklarētu iedzīvotāju grupas fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz trīs vietējie iedzīvotāji.

Konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides labiekārtošanā un teritorijas sakopšanā novada teritorijā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, kā arī sekmēt sadarbību starp pašvaldību, neformālām iedzīvotāju grupām un nevalstiskām organizācijām.

Projekta rezultāts ir publiski pieejams. Daži projektu piemēri: publiski pieejamu soliņu, atkritumu urnu, veļas žāvētavu, velo novietņu uzstādīšana, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un daudzgadīgo stādījumu, sporta laukumu ierīkošana, bērnu rotaļu un/vai aktivitāšu laukumu ierīkošana/labiekārtošana; daudzdzīvokļu ēku teritoriju labiekārtošana; dabas, atpūtas, sporta taku izveide, ūdenstilpņu teritoriju labiekārtošana u.tml.

Katram no atbalstītajiem projektiem maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 2 000 EUR. Pašvaldības budžetā konkursam šogad paredzēts finansējums 80 000 EUR apmērā.

Konkurss tiek organizēts saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 3 “Jelgavas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa "Mēs savai videi" organizēšanas kārtība”.

Ja projekta ietvaros plānots veikt teritorijas labiekārtošanu, piemēram, atkritumu konteineru laukumu izveidi vai citu atsevišķi neklasificētu būvniecībuprojekta pieteikumam pievieno skici vai grafisko zīmējumu, kā arī izpilda visas ar ierīkošanu un nodošanu ekspluatācijā saistītās formalitātes, t.sk saskaņošanu Jelgavas novada Būvvaldē vai pagasta pārvaldē (ja attiecināms).

Projektu var iesniegt vairākos veidos:

  • nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: inese.skromane@jelgavasnovads.lv;
  • parakstītu vienā eksemplārā nosūtot pa pastu uz adresi Jelgavas novada pašvaldība, Projektu nodaļa, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, ar norādi „Projektu konkursam „Mēs savai videi 2024” līdz 2024.gada 2.aprīlim (pasta zīmogs un datums);
  • atstājot Projektu nodaļas pasta kastītē, Lielajā ielā 5/7, Jelgavā.

Jānorāda, ka projekta pieteikums papildus jāiesniedz arī elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi inese.skromane@jelgavasnovads.lv .

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2.aprīlis

Projektu īstenošanas un atskaites iesniegšanas termiņš - 2024.gada 11. oktobris.

Iesniegtos projektus vērtēs Jelgavas novada domes apstiprināta konkursa komisija. Pēc atbalstīto projektu īstenošanas un atskaišu izvērtēšanas tiks organizēts projektu rezultātu apskates brauciens.

Veidlapas: