Iedzīvotājiem Konkurss Sports Finansējums
Foto

Jelgavas novada Sporta pārvalde izsludina pieteikšanos konkursam par finansiālā atbalsta piešķiršanu sporta projektiem Jelgavas novadā. Projektu konkursa mērķis ir sekmēt Jelgavas novada tēla veidošanu un popularizēšanu, sporta nozares attīstību un uzturēšanu, iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju aktivitāti un darbību novada teritorijā. Maksimālais finansiālā atbalsta apjoms vienam projektam ir 2 000,00 EUR, kopējais finansiālā atbalsta apjoms ir 20 000,00 EUR.

Finansējumu piešķir:

 • sporta veicināšanas projektiem, kas paredz sabiedriski nozīmīgu sporta programmu, aktivitāšu un pasākumu īstenošanu;
 • sporta veicināšanas projektiem, kas paredz sabiedrības veselības un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumu organizēšanu.

Lai pieteiktos uz finansējuma piešķiršanu saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 32 “Par finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību sporta veicināšanai Jelgavas novadā”, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • sporta veicināšanas projekta pieteikums;
 • papildu informācija, ko pretendents uzskata par būtisku saistībā ar projekta pieteikumu.

Pretendēt uz Finansējuma piešķiršanu var Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta nevalstiskā organizācija, kuras juridiskā adrese ir Pašvaldības teritorijā vai ārpus tās un kas Konkursa ietvaros nodrošina aktivitātes, no kurām ieguvēji ir Pašvaldības iedzīvotāji.

Par atbilstošām Finansējuma izlietojuma izmaksām sporta pasākuma organizēšanai tiek uzskatītas šādas izmaksas:

 • apbalvojumu iegādes izmaksas;
 • publicitātes izmaksas;
 • sporta infrastruktūras un telpu nomas izmaksas;
 • inventāra iegāde;
 • tehniskā nodrošinājuma izmaksas (norobežojumi, labierīcību nodrošinājums u.c.);
 • citi sporta pasākuma organizēšanas izdevumi, kas tieši saistīti ar aktivitāšu īstenošanu.

Pieteikšanās termiņš: 2024.gada 11.marts. Projekta īstenošanas laiks (sākot ar līguma noslēgšanas dienu) - līdz 2024. gada 31. decembrim.

Projekta pieteikumu jāiesniedz noteiktajā termiņā vienā no šādiem veidiem:

 • personīgi, nogādājot pieteikumu Jelgavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros to darba laikā;
 • nosūtot pa pastu uz adresi Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (šajā gadījumā par sporta veicināšanas projekta pieteikuma iesniegšanas datumu uzskatāms pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums);
 • elektroniski parakstīta dokumenta formā vienā dokumentā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv (šajā gadījumā sporta veicināšanas projekta pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, elektroniskā pasta temata ailē jānorāda sporta veicināšanas projekta pieteikuma iesniedzējs un konkursa nosaukums).