Iedzīvotājiem Izglītība Novada ziņas
Foto

Lai veicinātu izglītības nozares attīstību Jelgavas novadā, Jelgavas novada dome lēmusi  izstrādāt visaptverošu vidēja termiņa nozares attīstības plānošanas dokumentu - Izglītības ekosistēmas attīstības stratēģiju 2024.-2029. gadam, kas palīdzēs sekmēt kvalitatīvu, daudzpusīgu, iedzīvotāju vajadzībām un aktuālajām tendencēm atbilstošu izglītības pakalpojumu pieejamību Jelgavas novadā. Stratēģija ietvers esošās situācijas izvērtējumu, kā ar stratēģisko un rīcību daļu.

Kā skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Strūberga, ar izglītības ekosistēmu saprot visaptverošu pašvaldības redzējumu, ko tā plāno un veido, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes mūža garumā, kā arī paredz visu iesaistīto pušu, piemēram, pašvaldības, izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju, uzņēmumu sadarbību izglītības jomā.

“Stratēģijas mērķis ir izvērtēt esošo situāciju, ņemot vērā izglītojamo skaitu un demogrāfiskās prognozes, izglītībai pieejamos resursus – infrastruktūru, materiāli tehnisko bāzi, tehnoloģijas, pedagoģisko personālu, finanšu līdzekļus, iestāžu tīklu, izglītības pakalpojumu un katras izglītības iestādes stiprās puses un attīstības potenciālu, izglītojamo sasniegumus. Mūsu mērķis ir noteikt  būtiskākos izaicinājumus, attīstības tendences un nepieciešamās rīcības izglītības nozarē kopumā, kā arī uzdevumus katrai izglītības iestādei atsevišķi, kuri ņemami vērā, plānojot iestādes darbību un nodrošinot izglītības piedāvājumu. Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli, stratēģijas izstrādes gaitā tiks veikta arī dokumenta publiskā apspriešana,” norāda K.Strūberga, piebilstot, ka plānošanas dokumentam nākamajā periodā izglītības jomas attīstībai novadā būs liela nozīme.

“Šis dokuments palīdzēs veidot veiksmīgākos un mūsu novadam derīgākos izglītības attīstības modeļus. Šeit runa nav vien par tik ierastajiem pārvadājumu, skolu tīkla vai saimnieciskā nodrošinājuma jautājumiem, bet arī par mācību kvalitāti un iespējām attīstībai,” teic K. Strūberga. Izglītības stratēģija paredz mācību darbā iekļaut gan STEAM principus, apvienojot zinātni, tehnoloģijas, inženieriju, mākslu un matemātiku, gan iestrādāt efektīvus izglītības atbalsta un prevencijas principus, tostarp priekšlaicīgu mācību pamešanas riska novēršanu.

Plānots, ka dokumenta izstrādē līdzdarbosies gan jomu eksperti, gan iedzīvotāji, kuriem būs iespēja izteikt savu viedokli sabiedriskās paspriešanas gaitā. Stratēģija stāsies spēkā nākamajā mācību gadā – no 2024. gada 1. septembra.