Izglītība
Izstrādāti jauni saistošie noteikumi par ēdināšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem

Jelgavas novada pašvaldības deputāti 27.jūlija domes sēdē izskatīja un apstiprināja jaunus saistošos noteikumus “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”.  Saistošie noteikumi  nosaka, ka ēdināšanas maksas atvieglojumus pusdienām ir tiesības saņemt izglītojamajiem, kuri klātienē apgūst obligātās pirmsskolas izglītības vai pamatizglītības programmu Jelgavas novada pašvaldības dibinātajās  izglītības iestādēs.  Atvieglojumi piemērojami  no kārtējā gada 1. septembra līdz nākošā gada  31. maijam.

Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienotajās Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldībās bija noteikts atšķirīgs izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu regulējums, tāpēc Jelgavas novada pašvaldība 2022. gada  8. februārī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.7 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novada pašvaldībā”, tādējādi nodrošinot vienotu izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību. Taču, ņemot vērā ēdināšanas izmaksu palielinājumu no š.g. 1.septembra un Krievijas izvērstās karadarbības Ukrainā ietekmi uz pasaules un Latvijas ekonomiku - straujo energoresursu, pakalpojumu un preču cenu pieaugumu -,  ēdināšanas izdevumus izglītojamajiem iepriekšējā apmērā nodrošināt nav iespējams, jo pašvaldībai nākas segt ne tikai ēdināšanas cenu pieaugumu, bet arī pārējo iestāžu uzturēšanas izdevumu palielinājumu, kas pašlaik ir neprognozējams.

Jaunā kārtība paredz, ka pilnībā apmaksātas pusdienas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs no 2022. gada 1. septembra varēs saņemt:

  • izglītojamie,  kuri apgūst obligātās pirmsskolas izglītības programmu, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  • 1.–4. klašu izglītojamie, sedzot starpību starp ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts piešķirtajiem līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas;
  • 5.-9. klašu izglītojamie  no daudzbērnu ģimenēm, ja aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni;  ja viena likumiskā pārstāvja un vismaz trīs ģimenes apgādībā esošo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
    • izglītojamie ar invaliditāti, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
    • izglītojamie, kuri ievietoti audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.

Līdzfinansējums  pusdienu apmaksai  pašvaldības  dibinātajās izglītības iestādēs - viens EUR dienā - noteikts pārējiem iepriekš nepieminētajiem 5.-9. klašu izglītojamajiem, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Izglītojamie, kuri ir no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, brīvpusdienu pabalstu saņem Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 10. decembra saistošo noteikumu Nr. 18 “Par sociālo palīdzību zemu ienākumu mājsaimniecībām”  10. punktā noteiktajā kārtībā.

Jānorāda, ka saistošie noteikumi neattiecas uz izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem vai citu pašvaldību budžeta līdzekļiem.