Projekti
Izstrādāts Svētes upes atveseļošanas plāns

Aicinām iepazīties ar Jelgavas novada pašvaldības pasūtījuma Latvijas Lauksaimniecības universitātes veiktā pētījuma “Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai” rezultātiem un izstrādāto Svētes upes atveseļošanas plānu Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE, LLI-291) ietvaros. ENGRAVE projekta īstenošana sākās 2018. gada maijā un noslēgsies šā gada 30. aprīlī.

Pētījums Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošanai un ieteikumu izstrādei upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai ir unikāls un ļoti apjomīgs, jo ietver Svētes upes izpēti 65,4 km garumā no ietekas Lielupē līdz Jelgavas novada robežai ar Tērvetes novadu. Izpēte tika sākta 2018. gada novembrī, to organizējot vairākos posmos. Viens no apjomīgākajiem uzdevumiem, kas tika veikts, ir Svētes upes palienes izolīniju kartes izstrāde ar soli 20 cm līdz plūdu robežai, ar 1% varbūtību abiem krastiem, tika izstrādāta Svētes upes gultnes 3D modeļa karte, kurā norādīts arī ūdens tecējuma ātrums, un izolīniju karte (līdz krotei) ar soli 10 cm M 1:100 un upes krastu erozijas karte ar izdalītām erozijas riska zonām M1:1000.

Gada garumā, līdz pat 2019. gada novembra beigām, tika veikts Svētes upes ūdens līmeņa un caurplūduma monitorings un līdz 2020. gada februāra beigām tika izstrādāta Svētes upes vēsturiskā un aktuālā piesārņojuma noplūdes karte ar identificētiem piesārņojuma avotiem, kopā 16 monitoringa punkti ar piesārņojuma dinamikas pārskatu gada griezumā, kur atspoguļotas katra elementa koncentrāciju izmaiņu dinamika. Svētes upes atveseļošanas plāna gala ziņojums iekļauj visu veikto darbu aprakstus un analīzi, kā arī sniedz rekomendācijas gultnes hidraulisko īpašību uzlabošanai, ūdens kvalitātes uzlabošanai un ieteikumus vēsturiskā piesārņojuma noplūžu samazināšanai.

Audio prezentācija pētījumam “Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar LLU pētnieci Ingu Grīnfeldi, e-pasts: inga.grinfelde@llu.lv

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Logo