Projekti Novada ziņas
Jaunieši aicināti pieteikties dalībai projektā "PROTI un DARI!"

Aicinām jauniešus pieteikties dalībai projektā! Atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē.

 Projekts ir sadalīts 3 posmos: mērķa grupas jaunieša apzināšana un uzrunāšana, profilēšana un konsultēšana, kā arī mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu programmas izstrāde vai mērķa grupas jaunieša virzība uz Valsts izglītības attīstības aģentūras vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajiem Jauniešu garantijas pasākumiem.    

Katram jaunietim pēc prasmju, interešu, iegūtās izglītības un attīstības virziena profilēšanas tiks izstrādāta individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām daļām – personības attīstības, iekļaušanās sabiedrībā, „darba tikums”, mūžizglītības kompetence. Šādas individuālas jaunieša pasākumu programmas vidējais ilgums ir 4 mēneši, kuras laikā jaunietis saņems individuāla mentora atbalstu, individuālas konsultācijas, iesaistoties dažādās pasākumu programmā paredzētajās aktivitātēs (t.sk. dalība nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos u.c.) un ekskursijās uz uzņēmumiem vai īslaicīgā praksē uzņēmumā u.c.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Līdz 2018. gada 31. decembrim, kad projekts noslēgsies, no Jelgavas novada tajā plānots iesaistīt aptuveni 22 jauniešus.

Papildu informācija un pieteikšanās pie projekta koordinatora Jelgavas novadā:

Inese Skromane, tālrunis: +371 26547814, e-pasts: inese.skromane@jelgavasnovads.lv

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa ''Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā'' ietvaros.