Projekti
Jauniešus aicina iesaistīties projektā "PROTI un DARI!"

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u.c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Uz šo brīdi Jelgavas novads projektā ir iesaistījis 6 jauniešus, 3 no tiem tika izstrādāta un veiksmīgi īstenota četru mēnešu individuālā pasākumu programma, bet 2 jauniešiem – divu mēnešu programma. Viena jauniete līdz gada beigām īsteno individuāli izstrādāto pasākumu programmu, kurā ir paredzēti  floristikas un B kategorijas auto vadītāja kursi, kā arī koučinga un karjeras speciālista konsultācijas, kas palīdzēs jaunietei iesaistīties darba tirgū. Decembra mēnesī paredzēts iesaistīt vēl divus jauniešus.

Pieteikties projektam var, sazinoties ar projekta vadītāju Inese Skromane (tālrunis: +371 26305823, e-pasta adrese: inese.skromane@jelgavasnovads.lv) vai projekta programmas vadītāju Inese Saulāja (tālrunis: +371 26592655, e-pasta adrese: inesesaul@inbox.lv).

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada janvāris – 2018.gada decembris.

Vairāk informācijas par projektu "PROTI un DARI!" var atrast tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv

"PROTI un DARI!" ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

attels